Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Çocuk ve Sağlık  

Zehra (Işık) ÇALIŞKAN, Ilgıt FERALAN, Derya EVGİN
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ZEHİRLENME: DEVLET HASTANESİ DENEYİMİ
 
Amaç: Bu araştırma, Bir Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisine 1 Ocak- 31 Aralık 2013 tarihlerinde, 0-17 yaşları arasında, akut zehirlenme nedeni ile başvuran hastaların epidemiyolojik özelliklerini belirlemek amacıyla retrospektif olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışmada, bu tarihler arasında kayıtlarına tam olarak ulaşılan, 424 olgu değerlendirilmiş, Etik Kurul ve ilgili kamu kurumunun onayı alınmıştır. Veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada, çocuk acil servisine başvuran zehirlenme vakaları, acile başvuran tüm olguların %0,72’sini oluşturmaktadır. Zehirlenme olgularının, çoğunluğunun kız (% 55.0) ve 13-17 yaş grubunda (%38.7) en çok 17 yaşında (%11.1) görüldüğü saptanmıştır. Zehirleme etkeni; ilk sırada (%55.7) farmakolojik ajanlar, ikinci sırada ise (%25.7) karbonmonoksit zehirlenmesi olarak belirlenmiştir. Farmakolojik ajanlarla zehirlenmelerin en fazla 0-4 yaş (% 65.6) ve 13-17 yaşları (% 62.8) arasında görüldüğü, kızların en fazla (%59.2) farmakolojik ajanlarla zehirlendiği saptanmıştır. Ayrıca zehirlenmelerin en sık kış mevsiminde görüldüğü (%35.4) belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada, ergen yaş grubundaki çocukların daha fazla oranda zehirlenme nedeniyle acil servise getirildikleri dikkati çekmiştir. Ergen yaş ve farmakolojik ajanlarla zehirlenmelerin bu denli sık karşılaşılıyor olması, ebeveynlerin, okul ve toplumun bu konudaki duyarlılıklarının arttırılmasına yönelik girişimlere olan ihtiyacı göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Acil, Çocuk, İlaç, Zehirlenme

Doi: 10.17359/ACED.2017.1.0001

INTOXICATION IN CHILDHOOD: A GOVERNMENT HOSPITAL EXPERIENCE
 
Aim: This study was conducted to determine epidemiologic characteristics of the 0-17 aged patients who applied to pediatric emergency service of a Government Hospital because of acute intoxication between 1th of January-31th of December 2013, as retrospective. Aim: In the study, 424 cases that could be reached to their records between these dates were evaluated; Ethical Committee and related consents were taken. Data was evaluated by using descriptive statistics. Results: In the study, intoxication cases consisted of 0.72% of the all cases in the emergency service. Most of the intoxication cases were girl (55.0%), between 13-17 years old (38.7%) and were mostly in their 17 (11.1%). The causes of intoxication were as followings; pharmacologic agents (55.7%) and carbon monoxide intoxication (25.7%). It is determined that intoxication because of pharmacologic agents was seen between 0-4 years old (65.6%) and 13-17 years (62.8%), mostly in girls (59.2%). Also, it is found that intoxication was seen in winter mostly (35.4%). Conclusion: In this study, adolescents and girls went to emergency service because of intoxication. Frequency of intoxication in adolescent ages and because of pharmacologic agents show that interventions for increasing of sensitiveness in parents, school and society about this subject.

Keywords: Child emergency, Child, Medicine, Intoxication

Doi: 10.17359/ACED.2017.1.0001

Tam Metin