Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Aile ve Çocuk  

Suat KOLUKIRIK
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI: BEYAZ KALPLER EĞİTİM VE GELİŞİM MERKEZİ ÖRNEĞİ
 
Amaç: Gelişmekte olan ülkelerde daha yoğun olarak görülen ve özel politika gerektiren gruplar arasında tanımlanan risk altındaki çocuklar, sosyal eşitsizliklerle bağlantılı küresel sosyal bir olgudur. Her ne kadar gelişimin temel kurallarından birisi, çocuğun yaşının gerektirdiği imkanlara ulaşması olarak belirtilse de, risk altındaki çocuklar için bu koşulların sağlanamadığı görülmektedir. Dezavantajlılık, yoksulluk, sokakta çalışan çocuklar ve çocuk suçluluğu gibi olgularla birlikte risk altında yaşayan çocuk oranı bu manada önlem alınması gereken bir alandır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinin faaliyetleri üzerinden ele alınan bu çalışmada, risk altındaki çocuklarla yürütülen istihdam odaklı eğitim imkanları ve uygulama modelleri üzerinden konu değerlendirilmekte ve mücadele olanakları tartışılmaktadır. Yöntem: Sosyolojik bir perspektiften uygulama modeli birey, aile ve sosyal çevre faktörleri içerisinde irdelenmiş, gözlem ve mülakat teknikleri kullanılmıştır. Bulgular: Beyaz Kalpler uygulaması, risk altındaki çocukların mesleki eğitimi ve istihdamı için uygulanabilir ve bütüncül somut örnekler sunmakta ve rol modelleri geliştirmektir. Sonuç: Risk altındaki çocukların sürdürülebilir projeler aracılığıyla uygun eğitim ve istihdam imkanlarına kavuşturulması hem sorunun çözümüne hem de bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlayıcı niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Risk Altındaki Çocuklar, Dezavantajlılık, Mesleki Eğitim, İstihdam, Beyaz Kalpler

Doi: 10.17359/ACED.2017.1.0004

VOCATIONAL TRAINING AND EMPLOYMENT OF CHILDRENATAT - RISK: THE CASE OF WHITE HEARTS TRAINING AND DEVELOPMENT CENTRE
 
Aim: Children-at-risk that is identified among the groups that require particular policies is a global social phenomenon related with social inequalities that is observed more in developing countries. In spite of the fact that it is stated as one of the primary rules of development that the child’s needs required by his/her age should be met, it is seen that these circumstances are not provided for children-at-risk. In this sense, the rate of children-at-risk is an issue that requires taking precautions along with the phenomena such as disadvantageousness, poverty, children working on the streets and juvenile delinquency. In this study, the issue is examined in terms of the activities of Kocaeli Metropolitan Municipality White Hearts Training and Development Centre that carries out employment-oriented training opportunities and application models with children-at-risk, and prevention opportunities are discussed. Method: The application model has been examined within individual, family and social environment factors through a sociological perspective; observation and interview techniques have been used. Findings: White Hearts application provides and develops applicable and integrated concrete examples for vocational training and employment of children-at-risk. Result: Providing children-at-risk with proper training and employment opportunities through sustainable projects contributes both to the solution of the problem and to the individual and social development.

Keywords: Children-At-Risk, Disadvantageousness, Vocational Training, Employment, White Hearts

Doi: 10.17359/ACED.2017.1.0004

Tam Metin