Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Çocuk Eğitimi  

Şermin METİN, Selvinaz SAÇAN
OKUL ÖNCESI ÖĞRETMENLERININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışma okul öncesi öğretmenlerinin tükenmişlik ve mesleki doyum düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklı-laşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: İlişkise tarama modelinde yapılan araştırma-nın çalışma grubunu Aydın il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve anasınıfında çalışan 702 öğretmen arasından çalışmaya gönüllü olarak katılan 149 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ile Mesleki Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Elde edi-len verilerin analizinde Shapiro Wilk’s, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis-H Testlerinden yararlanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu kadın (%96), 31-35 (%32,2) yaş arasında, lisans (%73,8) mezunudur. Öğretmenlerin tükenmişlik ve mesleki doyumları ile; medeni durum, eğitim durumu, çalışma yılı ve mezun oldukları program arasında anlamlı bir ilşki bulunmazken (p>0.05), yaş, sınıfta bulunan çocuk sayısı ve çalıştıkları kurumun bulunduğu yerleşim birimi ile anlamlı bir ilişki bulunmuştur(p<0.05). Sonuç: Öğretmen- lerin tükenmişlik ve mesleki doyum düzeyleri üzerine bazı değişkenlerin etki ettiği, tükenmişliğin alt boyutları duy-gusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı düzeyinde düşme ile mesleki doyum arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Okul Öncesi Öğretmeni, Tükenmişlik, Mesleki Doyum, İş Doyumu

Doi: 10.17359/ACED.2017.1.0003

AN ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PRE-SCHOOL TEACHERS’ BURNOUT LEVELS ON JOB SATISFACTION
 
Aim: This study has been carried out to examine whether burnout and occupational satisfaction levels of pre-school teachers vary according to some variables. Method: On the study in relational screening model the study group is composed of 149 teachers who have participated in the study voluntarily among the 702 teachers who work at kindergarten and nursery school under the Ministry of National Education and located in Aydın Province. In the study, “Personal Information Form” along with Maslach Burnout Inventory and Occupational Satisfaction Inventory have been used as a data collection tool. The analyses were conducted through Shapiro Wilk test, Whitney U and Kruskal Wallis-H tests. used. Result: Most of the teachers who participate in the study are women (%96), usually 31-35 (%32,2) years old and have bachelor’s degree (%73,8). While there isn’t any significant relation between teachers’ exhaustion and professional satisfaction and marital status, educational background, working year and the program which they graduated from (p>0.05), it has been found that there is an significant relation between age, the number of the children in the class and accommodation unit of the institution they are working in(p<0.05). Conclusion: It has been determined that some variables have an impact on the burnout and occupational satisfaction levels of teachers, and the relation between the sub-dimensions of burnout such as emotional exhaustion, desensitization and diminished personal success, and occupational satisfaction has been found to be significant.

Keywords: Pre-School, Pre-School Teacher, Burnout, Professional Satisfication, Job Satisfication

Doi: 10.17359/ACED.2017.1.0003

Tam Metin