Yıl:2018   Sayı: 15   Alan: Aile ve Çocuk  

Merve SOLAK ARABACI, Haktan DEMİRCİOĞLU
5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARIYLA İLİŞKİLERİ İLE EVLİLİK YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Araştırmada 5-6 yaş grubu çocukların ebeveynleriyle ilişkileri ile ebeveynlerinin evlilik yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemi, basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Manisa merkezinde bulunan resmi ve özel bağımsız anaokullarına devam eden 5-6 yaş grubu 504 çocuk ve ebeveynlerinden (496 anne, 306 baba) oluşmaktadır. Araştırma verileri Çocuk Ana-Baba İlişki Ölçeği ve Evlilik Yaşam Doyumu Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Pearson Korelasyon Katsayısı ve Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada ebeveyn-çocuk ilişkileri ve ebeveyn evlilik yaşam doyumları arasında farklı düzeylerde anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Ayrıca yapılan regresyon analizleri sonucunda anne ve baba evlilik yaşam doyumunun anne ile çocuk arasındaki ilişkileri, baba evlilik yaşam doyumunun da baba ile çocuk arasındaki ilişkileri açıklayıcı etkisi olduğu görülmüştür. Sonuç: Araştırma sonucunda anne-çocuk ilişkisi ile baba-çocuk ilişkisinin karşılıklı etkileşim içinde olduğu ve ebeveynlerin evliliklerinden sağladıkları doyumun çocukları ile kurdukları ilişkide önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Anne-Baba-Çocuk İlişkisi, Evlilik Doyumu

Doi: 10.17359/ACED.2018.2.2

EXAMINATION OF THE RELATION BETWEEN PARENTAL RELATIONSHIP WITH THEIR 5-6 AGES GROUP CHILDREN AND MARITAL LIFE SATISFACTION
 
Aim: Purpose of the research is to examine the relationship between 5-6 age group children’s parent relations and parents’ marital life satisfaction. Method: The sample of the study selected by simple random sampling method, consisted of 504 children between the ages of 5-6 who attend formal and private independent kindergartens located in Manisa during the 2016-2017 academic year and their parents (496 mother, 306 father). In this study Child Parent Relationship Scale and Married Life Satisfaction Scale were used. In the study, Pearson’s Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis were used to analyze of data. Findings: According to the results of study showed significant relations between child-mother relations, child-father relations, marital life satisfaction of mother and father. Also, child-mother relations were predicted by marital life satisfaction of mothers and fathers; child-father relations were predicted by marital life satisfaction of father. Results and Conclusion: As a result of the research, it was seen that the mother-child relationship and the father-child relationship interacted. In addition, research has shown that parents’ marital satisfaction have an important influence on the relations with their children.

Keywords: Preschool Period, Child-Mother-Father Relationship, Marital Satisfaction

Doi: 10.17359/ACED.2018.2.2

Tam Metin