Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Aile ve Çocuk  

Hilal KARAKUŞ, Berrin AKMAN, Zerrin TOGAY
AİLE MAHKEMESİ HAKİMLERİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÇOCUĞA YANSIMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
 
Amaç: Araştırmanın amacı, aile mahkemesi hakimlerinin aile içi şiddetin çocuğa yansıması hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu Ankara Adliyesi Mahkemelerinde görev yapan 22 hakim oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri aile mahkemesi hakimlerine yönelik geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde; aile mahkemesi hakimlerinin çoğu çocukların fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarını, bunun sonucunda çocuğun okul başarısında düşme, iletişimi kesme, korku nedeniyle şiddet uygulayan ebeveyne yaklaştıklarını dolayısıyla çocukların özgüvensiz, korkak ve endişeli olduklarını ifade etmişlerdir. Çoğu aile mahkemesi hakimi aile içi şiddete maruz kalan çocuklar için bakanlık bütçesinden karşılanmak üzere kreş imkânı sağlanması ve velayet, kayyım, nafaka hususunda tedbirler alınması gerektiğini söylemişlerdir. Sonuç: Çalışmanın sonucunda aile mahkemesi hakimleri çocukların en çok fiziksel şiddete maruz kaldıklarını, aile içi şiddetin çocukların okul başarısını düşürdüğünü, aile içi şiddete maruz kalan çocukların özgüvensiz olduklarını, bu çocuklar için bakanlık bütçesinden karşılanmak üzere kreş imkânı sağlandığını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Aile İçi Şiddet, Aile Mahkemesi Hakimleri, Çocuklar

Doi: 10.17359/ACED.2018.1.2

OPINIONS OF FAMILY COURT JUDGES ABOUT THE REFLECTION OF DOMESTIC VIOLENCE ON CHILDREN
 
Aim: The purpose of the investigation is to determine the opinions of family court judges on the reflection of domestic violence on the child. Method: The working group of the study consisted of 22 judges serving in the Ankara Courts of Justice. The data of the study were obtained through a semi-structured interview form developed for family court judges. The data were analyzed by descriptive analysis technique. Findings: When the findings obtained from the research were examined; most of the family court judges have stated that children are exposed to physical and psychological violence and that children are unfriendly, coward and anxious as a result of the child's approach to the violent parent due to falling, communicating and fearing the school's success as a result of these types of violence. Most family court judges have said that measures should be taken to provide childcare for the children who are exposed to domestic violence from the ministry budget and for custody, care, alimony. Results and Conclusion: The domestic relations court judges have stated that the most frequent type of domestic violence to which children expose is physical violence, and that domestic violence causes children fail to succeed in school, and that the children exposed to domestic violence are unconfident, and that they provide the opportunity of nursery funded by ministry in the service of the children exposed to violence.

Keywords: Domestic Violence, Family Court Judges, Children

Doi: 10.17359/ACED.2018.1.2

Tam Metin