Yıl:2018   Sayı: 16   Alan: Çocuk Gelişimi  

Gözdenur IŞIKÇI BAŞKAYA, Hasibe ÖZLEN DEMİRCAN
AİLELERLE ÇALIŞMA ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
 
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin ailelerle çalışmaya dair öz yeterliliklerini ölçmek için geliştirilmiş olan Ailelerle Çalışma Öz Yeterlilik Ölçeği’ni okul öncesi öğretmen adaylarına uyarlayarak Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını yapmaktır. Yöntem: Çalışma grubunu 7 farklı üniversitede okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyan 270 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır. İlk olarak, ölçeğin öğretmen adaylarına uygun dil adaptasyonu yapılmıştır. Daha sonra, Türkiye popülasyonuna uygunluğunu incelemek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır. Bulgular: DFA sonucuna göre, ölçek iyi düzeyde uyuma işaret etmektedir (Ki Kare/sd= 2,96, , p<.01, RMSEA = .77, NFI = .96, CFI= .97). GFI ve AGFI değerleri sırasıyla .82 ve .78 olarak bulunmuştur ve zayıf uyumu göstermektedir. Fakat bu değerler örneklem büyüklüğüne aşırı duyarlı olduğu için göz ardı edilmiştir. Orijinalinde 3 boyutlu olan ölçeğin kaç boyutlu olduğunu incelemek amacıyla yapılan faktör analizinde 4 boyutlu olduğu bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılığına bakmak için Cronbach Alpha katsayısına bakılmış ve aynı zamanda İki Yarım Test Güvenirliği ile test edilmiştir. Cronbach Alpha katsayıları ölçeğin toplam puanı için .95 çıkmıştır. İki yarım test güvenilirliği ise yüksek çıkmıştır (Spearman-Brown r = .923 , p < .000). Sonuç: Ailelerle Çalışma Öz Yeterlilik Ölçeği’nin Türkçe formunun Türkiye alanyazınına kullanılabilecek altyapıya sahip olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öz Yeterlilik, Ailelerle Çalışma, Ölçek Uyarlama, Öğretmen Adayları

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.5

VALIDITY AND RELIABILITY OF TURKISH FORM OF THE WORKING WITH FAMILIES SELF-EFFICACY SCALE
 
The aim of this study is to contribute to the literature by adapting Working with Families Self-Efficacy Scale to Turkish pre-service early childhood education teachers, which was developed to measure teachers’ self-efficacy in working with families. Method: 270 sophomore and senior preschool teacher candidates from 7 universities joined the study. Confirmatory Factor Analysis (DFA) and Exploratory Factor Analyses were conducted to examine the appropriateness of the scale to the Turkish population. Results: According to the CFA outcome, the scale fits well (Chi-Square/df= 2,96, , p<.01, RMSEA = .77, NFI = .96, CFI= .97). The GFI and AGFI values were .82 and .78, respectively, indicating poor fit. However, these values were ignored because they were overly sensitive to sample size. Explanatory Factor Analysis was conducted to examine how many dimensions the scale has and it was found there are 4 factors. To look at the internal consistency of the scale, the Cronbach Alpha coefficient and Split-Half coefficient were tested. The Cronbach Alpha coefficient was found .95 for the total score of the scale. Split-Half test reliability was high (Spearman-Brown r = .923, p <.000). Conclusion: It has been understood that the Turkish version of the Work Self-Efficacy Scale can be used in future studies.

Keywords: Self-Efficacy, Working With Families, Scale Adaptation, Teacher Candidates

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.5

Tam Metin