Yıl:2017   Sayı: 12   Alan: Anne ve Sağlık  

Ayşe ÇEVİRME, Elif Seda UĞURLU
ANNE ÖLÜMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ: PRENATAL BAKIM VE SEZERYANIN ROLÜ
 
Amaç: Çalışma 3 temel amaca dayanmaktadır. Bunlardan ilki ulusal ve uluslararası literatür taranarak anne ölümleri ve bu ölümlerde etkisi olduğu düşünülen prenatal bakım alma ve sezeryanla doğuma ilişkin veriler elde edilmesidir. İkincisi anne ölümlerini genel bir değerlendirme yapmak ve istatistiklerle Dünya’da ve Türkiye’deki durumunu gözden geçirmektir. Üçüncüsü ise anne ölümleri üzerinde prenatal bakım alma ve sezaryen doğum etkilerinin artırıcı ve azaltıcı yönlerinin tespit edilmesidir. Yöntem: Çalışma anne ölümleri ile ilgili 51 literatür taramasıyla derleme niteliğinde yazılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF verilerine göre anne ölüm nedenleri sıralaması ve oranları ile ilgili tablo (tablo 1 )geliştirildi. Bulgular: Anne sağlığını gösteren en önemli ölçütlerden biride anne ölüm oranıdır. Prenatal bakım ve doğumun gerçekleştirilmiş şeklinin anne ölümleri ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Gebelik dönemi boyunca prenatal bakım alanlarında, dört defadan daha az bakım alanlarda anne ölümleri çok daha yüksek olmaktadır. Normal doğuma kıyasla sezaryen ile doğumlarında doğum sonrası komplikasyonların %35 etkili olduğu ve anne ölümlerinin dört kat fazla olduğu belirtilmektedir. Sonuç: Nitelikli ve yeterli antenatal bakım için tüm toplumsal ve tıbbi kaynaklar kullanılmalıdır. Sezaryen yerine vajinal doğumun tercih edilmesi için kadınlar bilgilendirilmeli ve doğum eylemi için cesaretlendirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anne, Ölüm, Prenatal Bakım, Sezaryen

Doi: 10.17359/ACED.2017.2.4

A GENERAL VIEW ON MATERNAL DEATH: PRENATAL CARE AND THE ROLE OF CEASEREAN SECTION
 
Aim: The study has three main objectives. The first one is to collect data via national and international literature on maternal mortality, caesarean section and prenatal care which are considered to have an effect on maternal mortality. The second one is to have a general evaluation on maternal mortality and to review this fact through statistics either worldwide or in Turkiye. The third objective is to determine the enhancing and reducing impacts of prenatal care and caesarean section on maternal mortality. Method: A total of 51 pieces of literature about maternal mortality was scanned and this study was prepared as a compilation. According to the data from World Health Organization (WHO) and UNICEF, the chart on maternal mortality sequences and rates (table 1) is developed. Results: One of the most important criteria of maternal health is the rate of maternal death. It is known that prenatal care and the type of delivery are associated with maternal death. Over the course of maternity, death is seen at a higher rate among women who get less than four prenatal cares. Ceaserean section causes 35 % more complications in the postpartum period and maternal death is seen four times more when compared to normal delivery. Conclusion: For a qualified and efficient antenatal care, all the public and medical sources should be available. Women should be informed about spontaneous vaginal delivery and be encouraged to prefer it instead of ceaserean section.

Keywords: Mother,Death, Prenatal Care, Ceaserean

Doi: 10.17359/ACED.2017.2.4

Tam Metin