Yıl:2014   Sayı: 3   Alan: Aile ve Çocuk  

Songül GİREN, Muhammed ÖZTÜRK
BABALARIN EBEVEYNLİK ALGILARI İLE ÇOCUKLARININ PROBLEM DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırma, çocuğu okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alan babaların, ebeveynlik algıları ile çocuklarının problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez ilçesine bağlı; anaokuluna ve anasınıfına devam eden 3-6 yaş grubu 172 çocuk ile babaları dahil edilmiştir. Araştırmada genel tarama modellerinden “İlişkisel Tarama Modeli” kullanılmıştır. Araştırmaya katılan çocukların problem davranışlarının belirlenmesi için Merrell (1994) tarafından geliştirilen “Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği” (Preschool and Kindergarten Behavior Scales -PKBS–2) Problem Davranışlar alt ölçeği” kullanılmıştır. Babaların kendilerine yönelik ebeveynlik algıları ise Gibaud-Wallston ve Wandersman (1978) tarafından geliştirilen “Ebeveynlerin Çocuk Eğitimi Konusunda Kendilerine Yönelik Tutumları” ölçeği “Baba Formu” kullanılarak belirlenmiştir. Pearson Korelasyon Katsayısı hesaplanarak elde edilen sonuçlara göre; babaların babalığa yönelik yeterlilik algısı ile çocuklarının dışa yönelim, içe yönelim ve benmerkezci problem davranışları arasında bir ilişki olmadığı; ancak anti-sosyal ve problem davranış toplam puanları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Babaların babalığa yönelik genel tutumları, babalıktan sağlanan doyum ve babalığa yönelik ilgi ile çocuklarının dışa yönelim, içe yönelim, anti-sosyal, benmerkezci ve problem davranış toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan babaların çoğunluğunun ilkokul mezunu, alt gelir düzeyinden, genç ve az çocuklu babalar oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Problem Davranış, Ebeveynlik Algısı

Doi: 10.17359/ACED.201439228

THE INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN FATHERS’ PERCEPTIONS OF PARENTING AND THEIR CHILDREN’ PROBLEM BEHAVIORS
 
The purpose of this research is to investigate relationship between fathers’ perceptions of parenting and their children’ problem behaviors. 172 children and their fathers are included to study who have child between 3 to 6 years and continued to kindergarten or preschool in Aksaray which affiliated to Aksaray Provincial Directorate of National Education. In the study screening method has been used within general screening models. To investigate children’ problem behaviors “Preschool and Kindergarten Behavior Scales” (PKBS) which created by Merrel (1994) ‘problem behaviors’ subscale was used. The scale of “Parents Perceptions About Child Education” which created by Gibaud and Wandersman (1978) was used to gather data about fathers directed themselves perceptions of parenting. According to result of the study, that acquired by using Pearson Correlation Coefficient, the relationship between fathers’ perceptions of parenting and children’externalizing, internalizing and egocentric problem behaviors were not significant, but there were negative oriented relationship between anti-social and problem behaviors total point. The relationship between fathers’ perceptions of parenting, saticfaction of paternity, interest for paternity and children’externalizing, internalizing, antisocial and egocentric problem behaviors were not significant. Also it is investigated that majority of fathers are young, have elementary school degre, low economic status and number of child.

Keywords: Prescshool Education, Problem Behavior, Parenting Perceptions

Doi: 10.17359/ACED.201439228

Tam Metin