Yıl:2014   Sayı: 3   Alan: Anne Çocuk ve Radyo Televizyon Sinema  

Fahri SEZER, Fatih SAĞAY
BİLGİSAYAR VE TELEVİZYON KULLANIMININ LİSE GENÇLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Bu çalışmada ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin televizyon ve interneti kullanım süreleri ile kullanım biçimlerinin onların madde kullanımı ile kendine zarar verme eğilimleri üzerine etki edip etmediği ve öfke durumları ile ilişkili olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Balıkesir il merkezinde bulunan farklı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören toplam 731 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizi sonucunda, internet kullanım oranın artmasının öğrencilerin madde kullanım durumlarını etkilediği görülmüştür. Bu doğrultuda sigara ve alkol kullanan öğrencilerin hiçbir madde kullanmayan öğrencilere göre sürekli öfke ve öfke dışta puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, kendine zarar verme düşüncesi olan öğrencilerin kendine zarar verme düşüncesi olmayan öğrencilere göre sürekli öfke durumlarının daha fazla olduğu ve öfkelerini daha fazla dışa vurma eğiliminde oldukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim, Bilgi İletişim Araçları, Öfke Durumu, Madde Kullanımı, Kendine Zarar Verme

Doi: 10.17359/ACED.201439229

THE EFFECTS OF COMPUTER AND TELEVISION USING TO HIGH SCHOOL YOUTH
 
This study was examined that the students in secondary schools use forms and usage time to television and internet was effected whether the substance use and self-harm tendencies and whether associated with their anger. The research sample consist of total 731 students that studying in different secondary schools in the city of Balıkesir. As a result of data analysis it was observed that the increase of internet usage rate affect students' substance use cases. In this respect, it was observed that the scores on trait anger and anger students who smoking and alcohol use are higher according to students of any substance use. Also, it was determined that students who self-harm thoughts constant state of anger is more than according to students without thought of self-harm and they tend to hitting out their anger further.

Keywords: Secondary Education, Information Communication Tools, Anger, Substance Use, Self-Harm

Doi: 10.17359/ACED.201439229

Tam Metin