Yıl:2013   Sayı: 1   Alan: Çocuk ve Spor  

Ahmet ATALAY, A.Kürşad AKBULUT,Ali Serdar YÜCEL
BİREYLERİN SOSYAL ALGI VE SOSYALLEŞME DÜZEYLERİNİN GELİŞİMİNDE REKREASYONEL UYGULAMALARIN ÖNEMİ
 
Sosyal algı sayesinde birey toplumsal yaşamda aktif bir şekilde yer alır. Birey toplumda davranışları ile kendini ifade ederken sosyal algı düzeyi bu davranışlarına yön verir. Sosyal algı ve sosyalleşme düzeyi toplumsal yaşamda bir takım grup etkinliklerine katılım ile artırılmaktadır. Bu etkinliklerin başında rekreatif uygulamalar gelmektedir. Birey rekreasyon uygulamaları ile sosyal algısını yada sosyalleşme düzeyini artırmakta, bu sayede toplumsal yaşamda daha aktif bir şekilde yer almaktadır. Rekreatif uygulamalar kendine güven, kendini gerçekleştirme ve öz saygı gibi unsurları geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu gelişmeler ışığında birey toplumsal yaşamda daha iyi bir konum elde etmektedir. Bu noktada, rekreatif uygulamalar toplumsal entegrasyon için bireylere büyük katkılar sağlamaktadır. Mevcut literatürün taranması ile gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, öncelikle bireylerin sosyal algı ve sosyalleşme düzeylerini belirtmektir. Daha sonra sosyal algı ve sosyalleşme düzeylerinin gelişiminde rekreasyonel uygulamaların önemini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Yaşam, Sosyal Algı, Sosyalleşme, Rekreasyon, Rekreatif Uygulamalar

Doi: 10.17359/ACED.2013019222

THE IMPORTANT OF RECREATİON APPLİCATİONS THAT DEVELOPMENT OF INDİVİDUAL’S SOCİAL PERCEPTİON AND LEVEL OF SOCİALİZATİON
 
Individual actively participate in communal living by means of social perception. Individual express oneself with his behaviours and his social perception takes turn to his behaviours. Social perception and level of socialization is increased with participation of some group activities in communal living. Recreation applications is the primary of these activities. Individual has increased his social perception or level of socialization with recreation activities, thus he ectively participates in communal living. Recreation activities helps to develop the element such as confidence, self-realization and self-esteem. In the light of developments individuals obtain better position in society. At this point, recreation activities makes a major contribution to the people for social integration. The aim of study that created by scanning of the available literature first of all, to indicate individual’s social perception and level of socialization. Afterwards, to propound important of recreation applications that development of social perception and level of socialization.

Keywords: Communal Living, Social Perception, Socialization, Recreation, Recreation Applications

Doi: 10.17359/ACED.2013019222

Tam Metin