Yıl:2019   Sayı: 19   Alan: Aile ve Çocuk  

Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER
ÇOCUĞUN EĞİTİMİNDE AİLENİN ROLÜ
 
Amaç: Bu çalışma ile ailenin eğitimdeki rolüne dikkat çekmek, ebeveynlerin çocuklarının eğitimindeki rollerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Yöntem: Araştırma nitel araştırma modeline dayanmaktadır. Ebeveyn seçiminde, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan durumların çalışıldığı ölçüt örneklem tekniği kullanılmıştır. Buna göre 2019 yılında Trabzon’da ikamet eden ve en az iki çocuğu olan, farklı çiftlerden olmak üzere 18 ebeveyn (9 Anne + 9 Baba ile) araştırmaya dâhil edilmiş; bu kişilerle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bulgular: Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analize tabi tutularak öncelikle katılımcıların genel görünümleri sunulmuş ardından dört alt başlık altında: “Çocuk Eğitimi ve Aile”, “Evde Eğitim Sürecinde Aile”, “Okul Yaşamı ve Aile” ve “Ailede Günlük Yaşam” olmak üzere veriler paylaşılmıştır. Sonuç: Ailenin çocuğun eğitimindeki önemi ortaya çıkmıştır. Özellikle, çocukluk döneminden itibaren çevresinde yaşayan insanların davranış ve tutumlarını taklit eden ve onlardan etkilenen çocuklar için anne-baba figürlerinin ne denli önemli olduğu tespit edilmiştir. Bu noktada anne babanın çocuklarına rol- model olması, eğitim yaşantıları boyunca onları desteklemesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu süreçte, sağlıklı, başarılı ve mutlu bir çocuk yetiştirmek için ailelerin de eğitimli ve bilinçli olması gereği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Eğitim, Aile, Anne-Baba Rolü

Doi: 10.17359/ACED.2019.19.3

THE ROLE OF PARENTS IN CHILD EDUCATION
 
Aim: This study aims to draw attention to the role of the family in education and to reveal the role of parents in the education of their children. Method: The research is based on qualitative research model. In the selection of the parents, the criterion sampling technique was used to study the situations that meet a predetermined set of criteria. Accordingly, in 2019, 18 parents (9 mothers + 9 fathers) from different couples living in Trabzon with at least two children were included in the study. In-depth interviews with these individual-a mutual and interactive communication process based on a predetermined and serious purpose, based on the way of asking and answering questions. Results: The data obtained from the interviews were subjected to descriptive analysis, Firstly the participants' general views were presented and then the data were divided into four sub-headings: “Child Education and Family”, Family at Home Education ”,“ School Life and Family ”and “Daily Life in Family” also shared. Conclusion: The importance of the family in the education of the child has emerged. In particular, the importance of parental figures has been determined for children affected by and imitating the behavior and attitudes of people living around them since childhood. At this point, it has emerged that parents should set an example to their children as role models and support them throughout their education. In this process, families should be educated and conscious in order to raise a healthy, successful and happy child.

Keywords: Child, Education, Parent, Mother-Father Roles

Doi: 10.17359/ACED.2019.19.3

Tam Metin