Yıl:2019   Sayı: 18   Alan: Çocuk Eğitimi  

Sevgi COŞKUN KESKİN, Ayça ORHAN, Deniz YÜCEER
ÇOCUK METAFORLARINDA TERÖR
 
Ülkemizde vatandaşlık becerilerini besleyen bir ders olarak ilköğretim düzeyinde hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri okutulmaktadır. Ancak bu derslerin içeriğinde doğrudan terör konusuna neredeyse hiç yer verilmemektedir. Bu konuyla ilgili olarak yapılan araştırmaların sayısı da oldukça sınırlıdır. Bu bağlamda yapılacak eğitimlere yol açması amacıyla durumsal bir tespit yapmak için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu amaçtan yola çıkılarak metaforlar aracılığıyla ilköğretim öğrencilerinin terör olgusuna bakış açıları incelenmiştir. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden fenomonolojik desen kullanılmıştır. Maksimum çeşitleme yapılarak, 3’ü ülkenin doğu ve güney doğusundan olmak üzere 6 farklı şehirden 3-8. sınıflarda öğrenim gören, 251’i kız 180’i erkek olmak üzere toplamda 451 öğrenciden mecazlar yoluyla veri toplanmıştır. Bu yolla öğrencilerin yaşantılarında teröre yükledikleri anlamlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analize başvurulmuş ve veriler araştırmacılar tarafından tartışılarak kodlanmış ve temalaştırılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin çoğunun teröre karşı olumsuz anlam yükledikleri ve genel olarak ülkemizin Güneydoğusundaki terör olayları ile ilgili olarak Işid’i betimledikleri görülmüştür. Yükledikleri olumsuz anlamlar genel olarak şunlardır: Zarar veren, kötü olan, saldırgan olan, öldüren, kaynağı insan olan, savaş çıkaran, duyarsız olan, hayvan gibi davranan, hiçbir şeye benzemeyen, terörist, bozuk olan, acımasız olan, her yere girip çıkabilen/ hareketli olan, saklanan, zararlı etkileri yayılan, sürü gibi olan, bencil olan/kendini düşünen, korkunç olan, suç olan, insan olmayan, sinsi olan, işkence yapan vs. dir. Öte yandan araştırmada bu olayları olumlu olarak değerlendiren öğrencilerin de bulunduğu görülmüştür. Bu sonuçlardan yola çıkılarak ülkemizde terör konusunu çocukların yaşantıları bağlamında öğrendikleri söylenebilir. Oysa terör olgusunun derslerde ya da projeler aracılığıyla eğitimsel bağlamda ele alınmasının bireylerin daha bilinçli olmasını sağlayacağı iddia edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Terör, Çocuk, Metafor, Terör Eğitimi

Doi: 10.17359/ACED.2019.18.1

TERROR IN CHILDREN’S METAPHORS
 
In our country, life sciences and social studies are a lesson that nourishes citizenship skills. But it is hardly ever included to the issue of direct terror in the content of these lessons. The number of studies on this subject is also very limited. Otherwise Turkey is a country constantly struggling with teror events. In this context, this study was carried out to make a situational determination to contribute to the training. From this point of view, the perspectives of primary school students towards the phenomenon of terror were examined through metaphors. In the study, phenomonological model was used from the qualitative research designs. Maximum diversity was made and data were collected from 451 (251 female and 180 male/ 3rd - 8th grade) students through metaphors from 6 different cities. In the analysis of the data, descriptive analysis was applied. As a result of the research, it was seen that most of the students had negative meaning against terrorism as thing that declare the war, damaging, bad, aggressive etc. and they generally related the Isid with the acts of terrorism in the southeast of our country. On the other hand, it was seen that there were also students who evaluated these events positively as live, human like us, seeking their rights, etc. Based on these results, it can be said that students have an idea and learn about terrorism in their social environment.

Keywords: Terror, Child, Metaphors Terror Education

Doi: 10.17359/ACED.2019.18.1

Tam Metin