Yıl:2017   Sayı: 12   Alan: Çocuk ve Sağlık  

Duygu AKÇAY, Lütfiye Hilal ÖZCEBE
ÇOCUKLARIN OYUNCAK NEDENLİ YARALANMALARI VE AİLELERİN OYUNCAK GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLGİLERİ
 
Amaç: Bu çalışma, çocukların oyuncak nedenli yaralanmaları ve ailelerin oyuncak güvenliği konusunda bilgilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma, 11-21.01.2016 tarihleri arasında Hüseyin Savaş Semt Polikliniğinde yürütülmüştür. Polikliniğine başvuran ebeveynler arasından (n=376) araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 101 ebeveyn, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma anketi, araştırmacılar tarafından literatürden yararlanılarak oluşturulmuştur ve yüz yüze anket uygulama tekniği ile uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 15.00 programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma sırasında görüşülen kişilerin %83,2’si anne (n=84) ve %16,8’i baba (n=17) olduğu saptanmıştır. Ailelerin %56,7’sinin CE işaretinin anlamını bildiği, %80,2’sinin oyuncakların çocuklara zarar verme potansiyelinin de olduğunu kabul ettiği belirlenmiştir. Katılımcıların, %68,3’ü oyuncakların kazalara sebep olabileceğini düşündüğünü belirtmiştir. Oyuncak alırken güvenlik değerlendirme kriteri olarak araştırma grubunun, %59,4’ünün yaşa uygunluk ibaresine baktığı, %43,6’sının çocuğun tercihine göre hareket ettiği saptanmıştır. Aileler çocuklarının, %57,4’ünün oyuncağa bağlı bir yaralanma yaşadığını bildirmişlerdir. Öğrenim düzeyleri düşük olan anne ve babaların çocuklarının oyuncaklar ile yaralanmaları daha fazla bulunmuştur (her ikisinde de p<0,05). Aile tipi çekirdek ve geniş olan ailelerin çocuklarının toplamda %84,6’sının yaralanması olduğu, parçalanmış ailelerde %70,6’sının yaralanmasının olmadığı belirlenmiştir (p<0.05). Çalışmayan annelerin (%72,3) çocuklarının daha fazla yaralanmasının olduğu saptanmıştır (p<0.05). Çocuklarını oyun oynarken sık sık izlediklerini söyleyen ailelerin çocuklarının yaralanma yüzdesi düşmektedir (p>0.05). Sonuç: Sonuç olarak, ailelerin oyuncak güvenliği, seçimi ve oyuncağa bağlı yaralanmalar konusunda bilgilendirmeye gereksinimi olduğu değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Oyuncak Güvenliği, Kaza, Çocuk

Doi: 10.17359/ACED.2017.2.1

CHİLDREN'S INJURİES CAUSED BY TOYS AND FAMİLİES’S TOY SAFETY INFORMATİON
 
Aim: This study was conducted for the purpose of examining children’s injuries caused by toys and the safety of toys. Method: The research was carried out in Hüseyin Savaş outpatient clinic between 11-21.01.2016. Of the parents who applied to the outpatient clinic (n = 376), 101 parents who agreed to voluntarily participate in the survey constituted the sample of the researcher. The research questionnaire was formed by the researchers using the literature and was applied by face to face survey application technique. The data obtained from the study were evaluated in the SPSS 15.00 program. Result: During the research; 83.2% were mother (n = 84) and 16.8% were father (n = 17). It was determined that 56.7% of the parents knew the meaning of the CE marking, and 80.2% agreed that toys had the potential to harm children. 68.3% of respondents stated that they think that toys may cause accidents. While the toy safety evaluation criteria of the study group, 59.4% of the phrases that refer to maturity is determined to act according to 43.6% of the child’s preferences. The families reported that 57.4% of their children had a game-related injury. Children with low levels of education were more likely to be injured with toys (p <0.05 for both). It was determined that 84.6% of the children in the family type core and large families were injured in total, and 70.6% in the broken families were not injured (p <0.05). Children of nonworking mothers (72.3%) were found to be of more injuries (p <0.05).The percentage of children injured by families who say they watch their children often while playing games is low (p> 0.05). Conclusion: As a result, it is assessed that families need to be informed about toy safety, choice and awareness of injury to the toy.

Keywords: Toy Safety, Accident, Child

Doi: 10.17359/ACED.2017.2.1

Tam Metin