Yıl:2018   Sayı: 15   Alan: Çocuk Gelişimi  

Hatice YALÇIN, Haticenur KARAMAN
DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN 6-12 YAŞ ÇOCUKLARIN AİLE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu-DEHB teşhisi konmuş çocukların ebeveynlerin çocuğa yönelik tutumları ile demografik değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Araştırmanın evrenini DSM-IV TR ölçütlerine göre DEHB tanısı konmuş 6-12 yaşındaki çocukların ebeveynleri oluşturmaktadır. Araştırma Ocak 2018–Mayıs 2018 tarihleri arasında deney grubunda 119, kontrol grubunda 107 ebeveyn ile birlikte yapılmıştır. Veri değerlendirme aracı olarak Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği-PARI kullanılmıştır. Etik Kurul onayı alınmıştır. Veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada, DEHB’li çocukların ebeveynlerinin %51,3’ü 26-35 yaşındadır, %33,6’sı lise mezunudur, %72,3’ü çalışmamaktadır, %93,3’ü evlidir. DEHB’li çocukların %54,6’sı 6-9 yaşında ve %42,9’u 10-12 yaşında, %77,3’ü erkektir. Ebeveynlerin %55,4’ü eş/sosyal destek almamaktadır. DEHB’li çocukların %90,7’si çevresindekilerle sorun yaşamaktadır ve %49,5’inin okul başarısı düşüktür, en çok arkadaş ilişkileriyle ilgili sorun yaşamaktadırlar. DEHB’li çocuk anneleri ile sağlıklı çocuk annelerinin “Geçimsizlik” alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05) . Sonuç: Bu çalışmada, erkek çocuklarda daha çok DEHB belirtileri olduğu, ebeveynlerin “aşırı annelik ve koruyucu tutum” ile “tutarsız turum” arasında kaldıkları, “geçimsizlik-kötü eş ilişkileri” alt boyutunda da anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, PARI, Ebeveyn Tutumları

Doi: 10.17359/ACED.2018.2.5

ATTENTION EVALUATION OF FAMILY CHILDREN OF 6-12 AGE CHILDREN WITH DEFICIENCY HYPERACTIVITY DEFICIT
 
Objective: Attention deficit and hyperactivity impairment-the relationship between parents' attitudes towards children and demographic variables of ADHD-diagnosed children. Method: The study population consisted of parents of 6-12 year-old children diagnosed with ADHD according to DSM-IV TR criteria. The survey was conducted between January 2018 and May 2018 with 119 parents in the experimental group and 107 parents in the control group. Family Life and Parenting Attitude Scale-PARI were used as data evaluation tools. Ethics Committee approved. The data were evaluated using descriptive statistics in the computer environment. Findings: In the study, 51.3% of the parents of children with ADHD are 26-35 years old, 33.6% are high school graduates, 72.3% are not working and 93.3% are married. 54.6% of children with ADHD are 6-9 years old and 42.9% are 10-12 years old and 77.3% are erectile. 55.4% of the parents do not receive social / social support. 90.7% of children with ADHD have a problem with the environment and 49.5% of them have problems with their friendship, most of which is school failure. There was a statistically significant difference between the mean scores of the "Incompatibility" subscale scores of children with ADHD and healthy mothers (p <0.05). Conclusion: In this study, it was determined that the parents had more ADHD symptoms in their boys, and that the parents had a relationship between "excessive maternal and protective attitude" and "inconsistent", and also in the subscale of "incompatibility-bad partner relationship".

Keywords: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, PARI, Parental Attitudes

Doi: 10.17359/ACED.2018.2.5

Tam Metin