Yıl:2018   Sayı: 15   Alan: Çocuk ve Sağlık  

Zila Özlem KIRBAŞ, Birsel Canan DEMİRBAĞ
DOWN SENDROMLU BİR OLGU VE YAŞAM AKTİVİTELERİNE DAYALI HEMŞİRELİK MODELİ
 
Amaç: Çalışma Down sendromlu bir olgunun hemşirelik bakımının Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli temel alınarak planlanıp uygulanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Öncelikle araştırmacı tarafından çocuğun ve ailesinin sosyo-demografik bilgilerini içeren toplam 40 sorudan oluşan soru formu hazırlandı. Sonrasında her bir aktivite için veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeline göre Down Sendromlu bireylerin bedensel, zihinsel, bilişsel, sosyal ve ruhsal özellikleri göz önüne alınarak mevcut ya da olası sorunların belirlenmesi ile ilgili literatür ışığında 123 soruluk form oluşturuldu. Bulgular: Olgumuz 8 yaşında down sendromlu bir kız çocuğudur. Hemşirelik bakımı anne ve çocuğun da katılımıyla Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli temel alınarak planlanıp uygulandı. Toplanan veriler doğrultusunda olguda mevcut hemşirelik tanıları olarak; konstipasyon, öz-bakım eksikliği, sıkışma sonucunda idrar kaçırma, kendisine ve başkalarına yönelik şiddet riski ve sosyal izolasyon belirlendi. Belirlenen hemşirelik tanılarına yönelik hemşirelik girişimleri planlanarak uygulandı. Konstipasyon ve öz-bakım eksikliği tanılarına yönelik gerçekleştirilen hemşirelik girişimleri ile sorunlar giderildi. Sosyal izolasyon, kendisine ve başkalarına yönelik şiddet riski ve sıkışma sonucunda idrar kaçırma problemlerinde azalma olmasına rağmen tamamen giderilemediği belirlendi. Sonuç: Ayrıntılı veri toplamada, çocuğun gereksinimlerini eksiksiz olarak belirlemede ve belirlenen gereksinimlere yönelik bakım sürecinin uygulanmasında yaşam aktiviteleri modelinden optimum fayda sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Down Sendromu, Yaşam Aktiviteleri Modeli, Hemşirelik

Doi: 10.17359/ACED.2018.2.4

A CASE WITH DOWN SYNDROME AND NURSING MODEL BASED ON ACTIVITIES OF LIVING
 
Aim: The current study was undertaken to plan and to implement nursing care of a case with down syndrome through nursing model based on activities of living. Method: First, a questionnaire form of 40 questions that included child’s and his/her family’s socio-demographic data was prepared. Then, in light of the relevant literature, a survey form of 123 questions that addressed existing or possible problems of individuals with down syndrome by considering their physical, mental, social and psychological characteristics was prepared by the researcher in order to collect data for each activity. Results: Our case was a girl of 8 years old with down syndrome. Her nursing care was planned and implemented in line with nursing model based on activities of living by making the girl and her mother participating in the process. In line with the data collected with nursing model based on activities of living; existing nursing diagnoses were constipation, self-care deficit, urinary incontinence due to uncontrolled leakage, violence risk against herself and others and social isolation. Nursing interventions were planned and implemented for the detected nursing diagnoses. Problems related to constipation and self-care deficit were eliminated with nursing interventions. Although there was a decline in social isolation, urinary incontinence due to uncontrolled leakage and violence risk against herself and others; these were not terminated completely. Conclusion: In data collection, optimum benefit was gained from the implementation of the model during detection of child’s needs and her care process for these detected needs.

Keywords: Down Syndrome, Activities of Living, Nursing Care

Doi: 10.17359/ACED.2018.2.4

Tam Metin