Yıl:2018   Sayı: 16   Alan: Çocuk ve Müzik Eğitimi  

Belgin KUYUMCUOĞLU
ENSTRÜMAN EĞİTİMİNİN AKADEMİK VE SOSYAL BAŞARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ – LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Genel eğitimde enstrüman eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. Enstrüman eğitimi, öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerinde ve müziği çalma, dinleme ve okuma, müziği anlama, müzik bilgisi oluşturma gibi beceriler kazanması açısından da çok önemlidir. Müzik eğitiminde çeşitli ülkelerde farklı tipte enstrümanlar kullanmaktadır. Çalışmanın amacı Enstrümanın türü ve enstrüman çalma becerisi ile öğrencilerin akademik ve sosyal başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu çalışma üç ülkeden elde edilen veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Her ülkeden en az bir yıldır bir müzik aleti çalmakta olan lise derecesinde (16-17 yaş) öğrencilerle görüşülmüştür. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Veri analizi ve diğer materyaller nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmiştir. Veri analizinde SPSS v17.0 (SPSS Science, Chicago, IL, USA) yazılı kullanılmıştır. Gruplar arası istatistiksel farklılıklar hesaplanırken p<0.05 değeri göz önünde bulundurulmuştur. ANOVA, INDEPENDENT SAMPLES T-TEST VE, PEARSON CORRELATION Analizleri gruplar arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için kullanılmıştır. Çalışmada matematik başarı puanlarına göre başarı oranı İngiltere’de yüksek Türkiye’de ise düşük bulunmuştur. Türkiye’de enstrüman eğitiminin en fazla (%68) Flüt, İspanya’da Trombon, Yunanistan ve İngiltere’de ise Trampet ile verildiği saptanmıştır. Yunanistan’da Klarnet ve Saksafon eğitiminin, İngiltere’de Tuba eğitiminin matematik başarısı, İngiltere’de Trampet eğitiminin, İspanya’da Bateri ve perküsyon eğitimi ve Yunanistan’da Trombon eğitiminin sosyal bilimler başarısı üzerindeki etkisinin daha yüksek çıktığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enstrüman, Eğitim, Öğrenci, Lise

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.8

THE EFFECT OF MUSICAL INSTRUMENT TRAINING ON ACADEMIC AND SOCIAL SUCCESS – A RESEARCH DIRECTED TO HIGH SCHOOL STUDENTS
 
The musical instrument training has an important place within the general education. Instrument training is also very important in terms of students' social and personal development and the ability to play, listen and read music, to understand music and create music knowledge. Different types of instruments are used in music education in various countries. The purpose of the study is to examine the relationship between the type of the instrument and the ability to play instruments and the academic and social achievements of the students. This study was performed over data obtained from three different countries. Students from each country studying in high school (aged 16-17) who have been playing a musical instrument for at least a year have been interviewed. Quantitative research methods have been used in the research. Data analysis and other materials have been examined in an objective and systematic way. SPSS v17.0 (SPSS Science, Chicago, IL, USA) was used in data analysis. The value of p<0.05 was taken into account when calculating statistical differences between groups. ANOVA, INDEPENDENT SAMPLES T-TEST AND PEARSON CORRELATION analyzes were used to determine whether there was a difference between the groups. In the study, the success rate by the mathematics success scores was found to be high in England and low in Turkey. In Turkey, instrument training is provided mostly for flute (68%), for trombone in Spain and drum in Greece and England. It has been concluded that Clarinet and Saxophone training in Greece and Tuba training in England have more effect on mathematics achievement while Drum training in England, Drum and percussion training in Spain and Trombone training in Greece have more effect on social sciences achievement.

Keywords: Instrument, Training, Student, High School

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.8

Tam Metin