Yıl:2014   Sayı: 3   Alan: Aile ve Çocuk  

Zekavet KABASAKAL, Gökmen ARSLAN
ERGENLİKTE GÖRÜLEN ANTİ-SOSYAL DAVRANIŞLAR, PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE AİLE SORUNLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Bu çalışmanın amacı ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri ile aile sorunları ve anti-sosyal davranışlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu çalışma, ilişkisel tarama modeline dayalı, betimsel bir araştırmadır. Veri toplama araçları 287 öğrenciye uygulanmıştır. Hatalı ve eksik işaretlemeler nedeniyle çalışma gurubundaki öğrenci sayısı 164'ü kız ve 98'i erkek öğrenci olmak üzere 262'ye düşmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş aralığı 14 ile 19 arasında değişmektedir. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin yaş ortalaması 15.7 (Ss = .97.6)’dir. Psikolojik sağlamlık, aile sorunları, anti-sosyal davranışlar ve demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla, araştırma verilerinin analizinde verilerin türüne göre, korelasyon, "t" testi, "tek yönlü varyans analizi (ANOVA)" yapılmış; "F" değerlerinin anlamlı olması durumunda farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için "Tukey" testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, gençlik dönemi aile sorunları ile psikolojik sağlamlığın içsel ve dışsal koruyucu faktörleri arasında negatif yönde ve anlamlı düzeyde, anti-sosyal davranışlar ile pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin okul türü, cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi ve algılanan ekonomik durum açısından da anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular alan yazın ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aile Sorunları, Psikolojik Sağlamlık, Anti-Sosyal Davranışları

Doi: 10.17359/ACED.201439230

THE RELATİONSHİP BETWEEN PSYCHOLOGİCAL RESİLİENCE, FAMİLY PROBLEMS AND ANTİSOCİAL BEHAVİORS İN ADOLESCENCE
 
he aim of this study is to examine relatinship between pschological resilience, family problems and antisocial behaviors of adolescents who study in high school. This research is a descriptive study that is used commonly aims to describe the situation (relational-screening model). Firstly, measuring instruments were applied to 287 students by researchers. But number of students in the study group was declined 262 due to an incomplete or incorrect markings, and participants are 164 female and 98 male students. The age range of participants are between 14 to 19 and the mean age of 15.7 (Ss = .97.6). For data analysis depending upon the variety of data gathered, (t) and (r) correlation tests, Analysis of Variance (ANOVA) and Tukey test were performed. Results show that adolescent’s psychological resilience were related family problems and antisocial behaviours. The results also showed that psychological resilience acquired a different character in connection with school type, gender, grade level, parental education level, and perceived economic status. Implications of findings were discussed and some suggestions were made.

Keywords: Family Problems, Psychological Resilience, Antisocial Behaviours

Doi: 10.17359/ACED.201439230

Tam Metin