Yıl:2018   Sayı: 16   Alan: Çocuk Eğitimi  

Esra ÜNLÜER, Rengin ZEMBAT
ESTETİK EĞİTİM PROGRAMININ BEŞ YAŞ ÇOCUKLARIN GÖRSEL ALGI GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı, Estetik Eğitim Programı’nın beş yaş çocuklarının görsel algı gelişimine etkililiğini belirlenmektir. Yöntem: Deneysel desende gerçekleştirilen araştırma kontrol grubu kullanılarak öntest-sontest gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının bahar döneminde Kocaeli Üniversitesi Uygulama Anaokuluna devam eden 5 yaş sınıfındaki, 18’i deney ve 18’i kontrol grubunda bulunan toplam 36 çocuktan oluşmaktadır. Deney grubunda bulunan çocuklar, okul öncesi eğitim programlarına ilaveten on hafta boyunca haftada iki defa Estetik Eğitim Programına katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak çocukların kişisel bilgilerinin toplanarak grupların eşleştirilmesinde kullanılmasını sağlamak için “Kişisel Bilgi Formu” ve Frostig (1961) tarafından geliştirilen “Frostig Gelişimsel Görsel Algı Test”i kullanılmıştır. Bulgular: Deney grubunun Frostig Görsel Algı Testi ve Alt Boyutları’nın öntest ve sontest puanlarında, Şekil-Zemin Algısı alt boyutu dışında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kontrol grubunun Frostig Görsel Algı Testi ve Alt Boyutları’nın öntest ve sontest puanları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Deney ve kontrol grubu Frostig Görsel Algı Testi ve alt boyutları sontest puanları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür. Sonuç: Araştırma sonucuna göre, Estetik Eğitim Programı’nın, Şekil Zemin Algısı alt boyutunda anlamlı düzeyde farklılık olduğu belirlenirken, diğer alt boyutlar ve görsel algı toplam boyutu için benzer bir farklılık olmadığı görülmüştür. Estetik Eğitim Programının görsel algı üzerinde etkisi olmadığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Estetik, Estetik Eğitim Programı, Görsel Algı, Okul Öncesi Eğitim

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.4

EXAMINING THE EFFECTS OF AESTHETIC EDUCATION PROGRAM ON VISUAL PERCEPTION DEVELOPMENT OF FIVE-YEAR-OLD CHILDREN
 
Abstract: Aim: The aim of this study is to determine the effectiveness of Aesthetic Education Program for the visual perception development of children of five years of age. Method: In the experimental design, pre-test and post-test were performed by using the control group. The study group consisted of 36 five years old children, 18 in the experimental group and 18 in the control group who were attending to Kocaeli University Practice Kindergarten in 2016-2017 academic year. Children in the experimental group participated in the Aesthetic Education Program twice a week for ten weeks in addition to preschool education programs. As data collection tools were used to ”Personal Information Form“ and “Frostig Developmental Test of Visual Perception” which were developed by Frostig (1961). Results: In the pretest and posttest scores of the Frostig Visual Perception Test and sub-sections of the experimental group, no significant difference was found except for the Shape-Surface Separation sub- sections. No statistically significant difference was found between the pretest and posttest scores of the Frostig Visual Perception Test and sub- sections of the control group. There was no statistically significant difference between the experimental and control group Frostig Visual Perception Test and post-test scores. Conclusion: According to the results of the study, it was found that there was a significant difference in the Aesthetics Education Program, Shape-Surface Separation sub- sections, while there was no similar difference for the other sub- sections and total sectionof visual perception. It was found that the Aesthetic Education Program had no effect on visual perception.

Keywords: Aesthetic, Aesthetic Education Program, Visual Perception, Prschool Education

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.4

Tam Metin