Yıl:2019   Sayı: 19   Alan: Çocuk ve Sağlık  

Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Alpaslan KARTAL
FUTSAL OYNAYAN LİSELİ ÖĞRENCİLERİN BESLENME YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın lise okullarında okuyan ve futsal sporcusu olmayı seçen öğrencilerin beslenme alışkanlıkları ile performansları arasındaki ilişki incelemektedir. Çalışmaya Yozgat, Ankara ve Çankırı İllerinde okul takımlarında futsal oynayan sporculardan (kadın n=101, erkek n=141) olmak üzere toplam 242 öğrenci katılmıştır. Yöntem: Beslenme alışkanlıklarının ortaya konulabilmesi için bu alanda yayınlanmış bilimsel çalışmalardan yararlanılarak geliştirilen, 8 soruluk kişisel bilgi sorusu ile 20 soruluk beslenme alışkanlığı sorusu olmak üzere toplam 28 sorudan oluşan anket formu futsal oyuncularına uygulanmıştır. Verilen toplandıktan sonra verilerin analizi IBM-SPSS 24.0 paket program ile yapılmıştır. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sıklık, Yüzde, Ortalama ve Standart Sapma) kullanılmıştır. Anketin güvenirliğini ölçmek için Cronbach Alfa katsayısından yararlanılmıştır. Yapılan güvenirlik analizi sonucu, Cronbach Alfa katsayısı,708 olarak bulunmuştur. Bulgular: Bağımsız değişkenler içinde beslenme alışkanlıkları ile yiyecek dışı tüketimlerin performans değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Yine bu sonuçlara göre, yiyecek dışı tüketimler performansı % -,0,96 (β= -0,129) oranında negatif yönde etkilediği, beslenme alışkanlıkları ise performansı %,15 (β= 0,209) oranında etkilediği belirlenmiştir. Sonuç: Sonuç olarak araştırma da, lise okullarında, okul futsal takımlarında futsal oynayan sporcu öğrencilerin beslenmelerinin performansa etki ettiği ve bunun yanında dikkat edilmesi gereken ürünlerin tüketimlerinden kaçınmaları daha iyi bir performans göstermelerine sebebiyet verecektir. Bu durumlar göz önünde bulundurularak futsal oyuncularının daha iyi bir performans sergilemeleri için sağlıklı yaşam, sporda beslenmeye yönelik bir kültür oluşturmaları ve beslenmelerine, beslenme dışı tüketimlerine dikkat etmeleri fiziki yeterliliğe sahip futsal oyuncusu olmalarına büyük katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Futsal, Beslenme, Beslenme Alışkanlıkları, Performans

Doi: 10.17359/ACED.2019.19.2

EXAMINATION OF NUTRITION PROFICIENCY OF FUTSAL PLAYER OF HIGH SCHOOL STUDENTS
 
Aim: This study examines the relationship between nutritional habits and performance of high school students who choose to become futsal athletes. A total of 242 students (female n = 101, male n = 141) who played futsal in school teams in Yozgat, Ankara and Çankırı provinces participated in the study. In order to reveal the nutritional habits, a questionnaire form consisting of 8 questions and 20 questions of nutritional habits was applied to futsalists. After the data were collected, SPSS 24.0 software was used to analyze the data. Descriptive statistical methods (Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation) were used to evaluate the data. Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability of the questionnaire. As a result of reliability analysis, Cronbach's alpha coefficient was found to be 708. Results: it was determined that there was a significant relationship between eating habits and the performance variable of non-food consumption in the independent variables. Again, according to these results, non-food consumption negatively affected performance by 0.96% (β= -0.129) while eating habits negatively affected performance by 15% (β= 0,209). Conclusion: As a result, the research, high school schools, futsal team players playing football futsal affect the performance of nutrition, as well as to avoid the consumption of products that need to be considered will lead to a better performance. Considering these situations, in order for futsal players to perform better, creating a culture for healthy life, nutrition in sports and paying attention to their nutrition and non-nutritional consumption will contribute to their physical competence to become a futsal players.

Keywords: Futsal, Nutrition, Nutritional Habits, Performance

Doi: 10.17359/ACED.2019.19.2

Tam Metin