Yıl:2018   Sayı: 15   Alan: Çocuk Gelişimi  

Bedriye Tuğba KARAASLAN, Taşkın TAŞTEPE, Aysel KÖKSAL AKYOL
HASTANEDE GÖREV YAPAN ÇOCUK GELİŞİMCİLERİN ÇALIŞMA KAPSAM VE KOŞULLARI İLE İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ
 
Araştırmanın amacı, Türkiye’de kamu ve üniversite hastanelerinde görev yapan çocuk gelişimcilerin çalışma kapsam ve koşulları ile iş doyumlarının incelenmesidir. Yöntem: Çalışma grubunu, 18 ilde 35 farklı hastanede görev yapan ve gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul eden 62 çocuk gelişimci oluşturmaktadır. Araştırmada “Çocuk Gelişimci Çalışma Koşulları Anketi” ile “Geliştirilmiş İş Betimlemesi Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma kapsam ve koşullarına ilişkin veriler frekans ve yüzde; Geliştirilmiş İş Betimlemesi Ölçeği’ne ilişkin veriler ise tepe değeri, ortanca, aritmetik ortalama ve standart sapma ölçütleri ile sunulmuştur. Bulgular: Çalışma grubunun yarısının (%50) gelişim ünitelerinde, gelişimsel değerlendirme ve izlem hizmeti sunduğu; buna karşın daha az sayıda çocuk gelişimcinin yatarak tedavi gören çocuklara yönelik hizmetler sunduğu belirlenmiştir. Çocuk gelişimcilerin 17 farklı uzmanlık alanında sağlık personeli ile çalıştığı, en sık çalışılan sağlık personelinin pediatrist (%32,3) olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Çocuk gelişimcilerin çalışmalarını kolaylaştıran etmenler, görev tanımının bilinmesi (%35,4) ve transdisipliner çalışma yaklaşımı (%24,2) iken; zorlaştıran etmenler, görev tanımının bilinmemesi (%26) ve fiziksel koşulların yetersizliğidir (%16). Çocuk gelişimcilerin %95’i hastane ortamında çalışmaktan memnun olduğunu belirtmesine karşın, Geliştirilmiş İş Betimlemesi Ölçeği standart puanlarına göre, iş doyumu puan ortalaması (X=45,47), ölçekten alınabilecek en yüksek puanının yarısından azdır. Sonuç: Araştırma sonuçları, hastanelerde görev yapan çocuk gelişimcilerin çalışma kapsam ve koşullarının hastanelerdeki gereksinimlere göre çeşitlilik gösterdiğini; katılımcıların büyük çoğunluğunun hastane ortamında, çalışmaktan memnun olduğunu belirtmesine karşın, bu memnuniyetin ölçek puanlarına yansımadığını göstermektedir. Transdisipliner çalışma politikalarının geliştirilmesine, görev tanımlarının bilinmesine ve fiziksel koşulların iyileştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Gelişimci, Hastane, Çalışma Koşulları, İş Doyumu

Doi: 10.17359/ACED.2018.2.1

ANALYSIS OF WORKING SCOPE AND CONDITIONS, AND JOB SATISFACTION OF CHILD DEVELOPMENT SPECIALISTS WHO ARE EMPLOYED AT HOSPITALS
 
The objective of this research is to observe the working scope and conditions, and job satisfaction of child development specialists employed at public and university hospitals in Turkey. Method: The study is comprised of 62 volunteer child development specialists, working at 35 different healthcare institutions in 18 provinces. “Child Development Specialist Working Conditions Questionnaire”, and “Enhanced Job Definition Scale (EJDS)” were used as data collection tools. Data on working scope and conditions were presented by frequency and percentage, while data in the EJDS were presented by mod, median, arithmetic mean, and standard deviation. Findings: Half (50%) of the participants provided developmental assessment and monitoring services in child development units of hospitals, while fewer provided support services for children who were hospitalized for treatment. Participants worked with healthcare staff from 17 different areas of expertise, mostly pediatricians (32,3%). Facilitative factors for performing the participants’ job were full comprehension of the child development specialist’s exact job definition (35,4%), and the existence of a transdisciplinary working approach (24,2%); restraining factors being lack of knowledge on their job definition (26%), and inadequacy of physical working conditions (16%). Although 95% of the participants expressed contentment for working at hospitals, median EJDS job satisfaction score (X=45,47) is less than half of the maximum obtainable score. Conclusion: The results showed that working conditions and job definitions of child development specialists employed at hospitals varied according to the specific needs of each individual facility, and although the majority expressed contentment about working in hospitals, this could not be reflected by the EJDS scores. Developing transdisciplinary working policies, apprehension of job definitions, and improvement in working conditions are of significant importance.

Keywords: Child Development Specialist, Working Conditions, Job Satisfaction

Doi: 10.17359/ACED.2018.2.1

Tam Metin