Yıl:2014   Sayı: 3   Alan: Aile ve Çocuk  

Fatma ARPACI
İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ (7-14 YAŞ) BİREYLERİN EVLE İLGİLİ İŞLERE KATILMA DURUMUNUN İNCELENMESİ
 
Araştırma, İlköğretim düzeyindeki (7-14 yaş) bireylerin evle ilgili işlere katılma durumunun incelenmesi amacı ile Ankara, İstanbul ve Konya’da gönüllü 300 birey üzerinde yürütülmüştür. “Çocuğun ev işlerinde yer alması deneyim ve disiplin açısından önemlidir” (t= 1.97, p<0.05) ifadesinde kadınlar ve erkekler arasında önemli farklılık vardır. “Çocuk sorumluluk almak istemese bile verilmelidir” (F=4.062, p<0.05) ifadesinde orta dereceli okul mezunları ile yüksekokul mezunları arasında ilişki saptanmıştır. “Evle ilgili işlerde iş bölümü yapılmalıdır” (F=3.672, p<0.05) ve “çocuğun ev işlerinde yer alması deneyim ve disiplin açısından önemlidir” (F=3.819, p<0.05) ifadelerinde ailenin aylık ortalama gelir miktarının etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim, İlköğretim Düzeyindeki Birey, Ev, Evle İlgili İşler

Doi: 10.17359/ACED.201439231

A STUDY INTO THE STATUS OF INVOLMENT OF THE INDIVIDUALS AT THE LEVEL OF PRIMARY EDUCATION INTO HOUSEWORK
 
This study was carried out to investigate the status of involvement of the individuals at the level of primary education into housework over 300 volunteered individuals in Ankara, Istanbul and Konya. There was a significant difference between women and men in the item of “involvement of child into housework is of importance in terms of experience and discipline” (t=1.97, p<0.05). A relation was found between secondary school graduates and high school graduates in the item of “responsibility should be given to child even if he doesn’t want to” (F=4.062, p<0.05). Average amount of monthly income of family had an effect in the items of “there should be a division of work related to housework” (F=3.672, p<0.05) and “involvement of child in housework is of importance in terms of experience and discipline” (F=3.819, p<0.05).

Keywords: Primary Education, Individual At The Level Of Primary Education, House, Things Related To House

Doi: 10.17359/ACED.201439231

Tam Metin