Yıl:2014   Sayı: 3   Alan: Aile ve Çocuk  

Mehmet TAŞPINAR
KADIN İŞGÜCÜNÜN MESLEKİ EĞİTİMİ
 
Kadın eğitimi tüm Dünyanın öncelikli sorunlarından biridir. Genel olarak bakıldığında kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği, temel insan haklarına sahip olma, eğitim olanaklarından eşit biçimde yararlanma, işgücüne katılım, sosyal güvenceye sahip olma, eşit ücret alma vb. pek çok sorunlarla karşı karşıya oldukları söylenebilir. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye de benzer sorunlarla karşı karşıyadır. Kadının eğitim almasına ve iş yaşamına katılmasına yönelik olarak bazı ön yargılar ve olumsuz bakış açıları olduğu söylenebilir. Eğitim düzeyi düşük ve çoğunlukla vasıfsız işgücü özellikleri taşıyan kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında bazı olumsuzluklarla karşı karşıya kaldıkları bir gerçektir. İşgücüne katılım düzeyi gerek Dünya ölçeğinde, gerekse AB ölçeğinde düşük olan kadınlarımızın küçük yaşlardan itibaren gerek genel eğitim, gerekse mesleki eğitim açısından gereken özenle yetiştirilmeleri toplumsal geleceğin planlanmasında öncelikli konulardan biri olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kadın Eğitimi, Kadın İşgücü, Mesleki Eğitim, Kız Çocuklarının Eğitimi

Doi: 10.17359/ACED.20189233

VOCATIONAL TRAINING FOR FEMALE LABOR FORCE
 
Education of women is one of the most important problems in the world. When considered in general, it is seen that women are confronted with many problems such as societal gender discrimination, possession of basic human rights, equality in education, social security and equal wage. As a developing country, Turkey should face similar problems. Though their influence is diminishing, there are still some prejudices about and negative perceptions of education of women and their participation in business life. In general, women are considered to have low level of education and features of unqualified workforce; hence, it is a fact that they are confronted some negative situations within the context of gender discrimination. When compared to both world and European Union averages, participation of women in workforce is low. In order to plan the future of the society, great care should be taken for the education and vocational training of all the citizens regardless of their gender.

Keywords: Female Education, Female Workforce, Vocational Training, Education Of Girls

Doi: 10.17359/ACED.20189233

Tam Metin