Yıl:2017   Sayı: 13   Alan: Çocuk Eğitimi  

Döndü Neslihan BAY
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUKLARIN YAZIYI TANIMA VE AYIRT ETME BECERİSİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Okul öncesi dönemde yazma ve okuma becerilerinin gelişimsel sürecinde gözlenebilir temel kazanımları arasında çocuğun yazıyı ayırt etmesi ve tanıması becerileri yer almaktadır. Araştırmanın genel amacı okul öncesi dönemdeki çocukların yazıyı tanıma ve ayırt etme düzeylerinin ortaya konulmasıdır. Yöntem: Bu amaç doğrultusunda betimsel bir araştırma yapılmış ve tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada tipik durum örnekleme yöntemine göre bir kurum anaokulu belirlenmiştir. Araştırma, anaokulunda 5 yaş grubunda eğitim alan 50, 4 yaş grubunda eğitim alan 34 çocuk olmak üzere toplam 84 çocuk üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze görüşme yöntemi ile 5 sorudan oluşan kontrol listesi uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmada çocukların yazıyı gösterme, yazının okunduğu yönü gösterme, kelimeyi gösterme, harfi gösterme ve noktalama işaretini gösterme düzeyleri belirlenmiş; yaş ve cinsiyet durumlarına göre farklılıklar incelenmiştir. Cinsiyete göre değerlendirildiğinde kız çocukların yazıyı, yazının okunduğu yönü ve kelimeyi gösterme düzeyinin daha yüksek; erkek çocukların ise noktalama işaretini gösterme düzeyinin daha yüksek olduğu görülmüştür. 5 yaşında olan çocukların yazıyı tanıma ve ayırt etme düzeylerinin maddelerin genelinde daha yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç: Araştırmanın sonucunda çocukların harfi tanıma ve ayırt etmede en yüksek düzeyde doğru cevabı verdikleri (%88), kelimeyi tanıma ve ayırt etmede ise en düşük düzeyde (%39) doğru cevap verdikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Yazıyı Tanıma, Yazıyı Ayırt Etme

Doi: 10.17359/ACED.2017.3.3

THE RESEARCH OF CHILDREN’S ABILITY OF RECOGNITION AND DIFFERENTIATION ABOUT WRITING IN PRESCHOOL PERIOD
 
Aim: Child’s ability of recognition and differentiation about writing is among the main observable acquisition in the development of literacy skills. The general aim of the research is to display the preschool children’s level of recognition and differentiation about writing. Method: In accordance with this aim, a descriptive research was conducted and a screening method was used. A kindergarten was determined according to the typical case sampling method. The research was carried out 84 children in all, 50 of whom were educated in 5 years group and 34 of whom were educated in 4 years group. The face to face interview method and the control list consisting of 5 questions were applied. Results: In research, the level of preschool children’s ability to show writing, the reading direction of writing, the punctuation marks, letter and word were determined; differences according to age and gender of children were examined. When evaluated according to the gender, it was seen that girls’ level of showing writing, the reading direction of writing and letter was higher; boys’ level of showing punctuation marks was higher. Children’s level of recognition and differentiation about writing at 5 years were found higher in general. Conclusion: As a result of the research, it was found that children gave the highest level of correct answer in recognition and differentiation of letter (%88); the lowest level of correct answer in recognition and differentiation of word (%39).

Keywords: Preschool, Writing Recognition, Writing Differentiation

Doi: 10.17359/ACED.2017.3.3

Tam Metin