Yıl:2018   Sayı: 16   Alan: Çocuk ve Müzik Eğitimi  

Mehmet YİĞİT ERSOYDAN, Harun ŞAHİN, Fatma ÇALIŞANDEMİR
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİK ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Amaç: Araştırmada, okul öncesi öğretmen adaylarının müzik öğretimi öz yeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma, betimsel tarama modeli kullanılmış nicel bir çalışmadır. Veriler, Afacan (2007) tarafından geliştirilen “Müzik Öğretimi Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın örneklem büyüklüğü a= 0.05 için 333 kişi olarak hesaplanmıştır. Çalışma grubunu 354 öğrenci oluşturmaktadır. İstatistik analizler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (One Way-Anova) testleri yapılmıştır. Bulgular: Öz yeterlik algıları ile ilgili ortalamalar bilgi birikimine güven 3,21; uygulama becerisine güven 3,04; teorik bilgiyi yaşam becerisine dönüştürebilme 4,03; bilgi ve beceriyi kullanmaya istekli olma ve kendine güven 3,60’dır. Cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark bulunmamıştır. Üniversite değişkenine göre A, B ve C üniversitelerine ait ortalamalar A=2,87; B=3,84 ve C=2,82 şeklinde bulunmuştur. Sonuç: Okul öncesi öğretmen adaylarının müzik öğretimi sürecinde; müzikte teorik bilgiyi yaşam becerisine dönüştürme, müzikte bilgi ve beceriyi kullanmada istekli olma ve kendine güven duyma alt boyutları bakımından kendilerini daha hazır ve daha yeterli hissetmektedirler. Öz yeterlik algılarında cinsiyete göre anlamlı bir fark yoktur. Öz yeterlik algıları arasında üniversite değişkenine göre anlamlı bir farklılık yoktur. Müzikte uygulama becerisine güven duyma alt boyutuna ilişkin bulgular karşılaştırıldığında, B üniversitesinde öğrenim gören okul öncesi öğretmen adaylarının, A ve C üniversitelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarına oranla daha fazla güven duyma eğiliminde oldukları anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Müzik, Müzik Öğretimi, Okul Öncesi, Öz Yeterlik

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.3

EVALUATION OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES’ SELF EFFICACY BELIEFS IN TEACHING MUSIC IN TERMS OF SOME VARIABLES
 
Aim: In this research, it was aimed to examine pre-school teacher candidates’ self-efficacy perceptions related to teaching music in terms of some factors. Method: The research is a quantitative study with a descriptive analysis model. The data were obtained by using ‘’The Music Education Self Efficacy Scale’’ developed by Afacan (2007). G-power calculated for a= 0.05 is 333 people. The sample of the study consisted of 354 students. Statistical analyzes were performed using t-test and one-way-anova tests. Findings: The means related to self-efficacy perceptions are as follows: confidence in knowledge 3.1; confidence in application skills 3,04; the ability of converting theoretical knowledge into practical skills 4,03; the willingness to use knowledge and skills and having self-confidence 3.60. There was no statistically significant difference in terms of gender variable. Means of A, B and C universities in terms of university variable were found as follows: A=2,87; B=3,84 and C=2,82. Results: In the process of music teaching, preschool teacher candidates feel themselves more ready and adequate in terms of sub-dimensions of the ability of converting theoretical knowledge into practical skills in music, the willingness to use knowledge and skills in music and being self-confident. There is no statistically significant difference in self-efficacy perceptions in terms of gender. There is no statistically significant difference in self-efficacy perceptions in terms of university variable. When the findings related to the sub-dimension of ‘’confidence in application skills in music’’, it was found out that preschool teacher candidates from B University were likely to have more confidence than the teacher candidates from A and C universities in terms of having confidence in their application skills in music teaching.

Keywords: Education, Music, Music Education, Preschool, Self-Efficacy

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.3

Tam Metin