Yıl:2014   Sayı: 3   Alan: Çocuk Gelişimi  

Arzu ÖZYÜREK, Zeynep Seda ÇAVUŞ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMLARI İLE ÖĞRETMENLİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Tutumlar, bireylerin bütün nesne ve durumlara karşı davranışları üzerinde yönlendirici bir etkiye sahiptir. Öğretmenlik tutumu, öğretmenlerin öğrenci veya okul çalışanlarına karşı belli bir tarzda tepki göstermeye hazır olmasını ifade etmektedir. Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumları ile mesleklerine ilişkin tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, Türkiye genelinden farklı illerdeki MEB’e bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan 84 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumlarını değerlendirmek amacıyla Weis ve arkadaşları (1967) tarafından geliştirilen Minnesota İş Doyumu Ölçeği ile Bilgin (1995) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Öğretmenlik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPPS 16 programında analiz edilmiştir. Demografik bilgilerde yüzde ve frekans dağılımı verilmiş; değişkenler arası ilişkilerde Kruskal Wallis-H testi, iki ölçek puanı arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Pearson Korelasyon Katsayısından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin genel iş doyumları ile demokratik tutumları arasında anlamlı bir ilişki olduğu (p<0,001), genel iş doyumları arttıkça demokratik tutumlarının arttığı belirlenmiştir. Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum ve iş doyumunun yaş değişkeninden anlamlı ölçüde etkilendiği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmenliği, Öş Doyumu, Öğretmenlik Tutumu

Doi: 10.17359/ACED.201439236

AN EXAMINATION THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND TEACHER ATTITUDES OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS
 
Attitudes have a pivotal role in individuals’ behaviors towards all objects and situations.Teachership attitude refers to teachers’ readiness to react to their students or school personnel in a certain way. The aim of this sudy is to determine the relationship between pre-school teachers’ job satisfaction and their attitudes towards their professions. The study group consists of 84 pre-school teachers working at formal pre-school education institutions from various cities of Turkey. In order to find out the job satisfaction of pre-school teachers, Minnesota Job Satisfaction Scale developed by Weis et al (1967) and Teachership Attitudes Scale for Pre-school Teachers developed by Bilgin (1995) were used. The data obtained through these scales were analyzed through SPSS 16. Percentage and frequency distribution were used for personal information; Kruskal-Wallis-H test was used for intervariable correlation; Pearson Correlation Coefficient was used in determining the correlation between two scale points. It was found that there is a significant correlation between pre-school teachers’ general job satisfaction and their democratic attitudes (p<0,001), and as the general job satisfaction increases, democratic attitudes increase, too. It was also found that the age variable has a significant correlation with teachers’ attitudes towards their professions and their job satisfaction.

Keywords: Preschool Teacher, Job Satisfaction, Teachers Attitude

Doi: 10.17359/ACED.201439236

Tam Metin