Yıl:2018   Sayı: 16   Alan: Çocuk Gelişimi  

Nazlı DOĞAN, Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI
PREMATÜRE BEBEĞİN GELİŞİMİNDE AİLE MERKEZLİ, ETKİLEŞİMLİ ERKEN MÜDAHALE PROGRAMININ ETKİSİ
 
Amaç: Düşük doğum ağırlığı ve prematürelik, gelişimsel geriliğe ve/veya bozukluğa yol açan biyolojik faktörlerden biri olarak görülmektedir. Gelişimsel gerilik riski olan bebeklerde müdahale ne kadar erken olursa içinde bulunduğu durumun risklerinden en az etkilenme ya da kurtulma şansı da o kadar yüksek olmaktadır. Dolayısıyla, çocuklarda görülebilecek gecikme riskinin olabildiğince erken dönemde belirlenmesi ve gerekli erken müdahale çalışmalarının başlaması, daha sonraki dönemlerde yaşabilecek sorunların minimum düzeye indirgenmesinde büyük önem taşımaktadır. Erken müdahale, gelişimsel gecikme ya da yetersizliği olan veya risk grubunda olan bebek ve küçük çocukların (36 aya kadar) ailelerine yönelik olarak geliştirilen programları ifade etmektedir. Bu çalışmada 32.gebelik haftasında 1700 gram olarak dünyaya gelmiş, ilk değerlendirmesi takvim yaşı 9 ay 1 günlük iken yapılmış, gelişimsel olarak risk altında olan prematüre bir kız bebeğin aileyi merkeze alan erken müdahale hizmetleri kapsamında gelişimsel değerlendirmesi, izlemi ve desteklenmesi ele alınmıştır. Yöntem: Araştırmada yarı deneysel bir araştırma türü olan “tek denekli araştırma yöntemi” kullanılmıştır. Erken müdahale programı başlangıcında gelişimsel düzeyi belirlenmiş, oluşturulan erken müdahale programı uygulanmış ve bu sırada bebekle ilgili bilgiler toplanmaya devam edilmiştir. Bulgular: Araştırma bulgularına bakıldığında programın orta düzeyde etki büyüklüğü (Cohen d=0.59) olduğu bulunmuştur. Sonuç: Araştırma sonucuna göre aileyi merkeze alan, etkileşimli erken müdahale programının; risk altında olan prematüre bebeğin gelişiminde ilerleme sağladığı ve yaşıtlarıyla paralel gelişim düzeyine ulaşmasına katkı sağladığı görülmüştür. .

Anahtar Kelimeler: Prematüre, Gelişimsel Risk, Aile Merkezli Erken Müdahale, Etkileşimli Erken Müdahale, Tek Denekli Araştırma Yöntemi

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.1

THE EFFECTS OF FAMILY CENTER, INTERACTIVE EARLY INTERVENTION PROGRAM IN PREMATURE BABY DEVELOPMENT
 
Abstract: Aim:Low birth infant weight and prematuritg seem to be one of the biological factors that causes growth deficiency. Among the babies who have development retardation risk recovery chance is quite high if the earlier intervention occurs without delay. Accordingly, the earlier determination of possible retardation risk among infants and commencement of necessary earlier intervention studies are important forthe decrease of the problems that can be taken place during the later parts of their life. Earlier intervention refers to the schemes that are developed for the families of the babies and children who are under the risk group or have development retardation or deficiency (till 36 months old). In thıs study, the initial assesment of (9 month-1 day old) baby premature girl who is under the risk of developmental retardaiton, was born the 32nd week of pregnancy with 1700 gr and as parts of developments for the earlier intervention services which relocates the family to the center their observation and supporting have been dealt.Method: In the research single - participant research method, which is a quasi-experimental study,has been utilized. At the beginning of on aerlier internevtion programme, a scheme with identical developmental level has been applied and meanwhile we continued gather data about baby. Results:When the facts we analyzed, the affect of the scheme was found as cohen d= 0,59. Conclusion: According to results at the study it is found that the earlier interactive intervention programme which relocates the families to the center , improves the development of the premature baby under the risk and contributes to the attainning of developmental level which is equal with his/her pear group.

Keywords: Premature, Developmental Risk, Centered Early Intervention, Interactive Early Intervention, Single - Participant Research Method

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.1

Tam Metin