Yıl:2018   Sayı: 16   Alan: Eğitim ve Eğitim Yönetimi  

Nurgül KARAKURT, Meltem ORAL
PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBERLİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ
 
Amaç: Araştırma; ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerinin çocuk istismarı ve ihmali konusundaki görüşleri ve farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma; öğretmenlerin konuyla ilgili bilgi ve farkındalık düzeylerini tarama amaçlı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 eğitim-öğretim yıllında Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında görev yapan 71 psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenlerinin 37’si oluşturmaktadır. Öğretmenlerin çalışmaya katılmaya gönüllü olması ön planda tutularak izinli ve görevli öğretmenlere ulaşılamamıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan anket yöntemi uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenlerinin % 78,4’ü bayan, %21,6’sı erkektir. Öğretmenlerin; %37,8’inin 20-29 yaşları arasında, %67,6’sının evli olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki öğretmenlerin %40,5’inin 10 yıl ve üzerinde alanında çalışma yılına sahip olduğu bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenleri %45,9’unun çocuk istismar ve ihmaline yönelik resmi eğitim almadığı ve %78,4’ünün konuyla ilgili daha fazla bilgilenmeye gereksinim duydukları belirlenmiştir. Fiziksel istismarla ilgili verilen tanım ve belirtilere öğretmenlerin %86,5’i, duygusal ihmal ve istismara %97,3’ü, cinsel istismara %94,6’sı, ekonomik istismara %97,3’ü doğru yanıt verip, fiziksel ihmale %48,6’sı doğru yanıt verirken %48,6’sı yanlış yanıt vermişlerdir. Sonuç: Bulgular incelendiğinde araştırma kapsamındaki psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenlerinin farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu ancak istismar ve ihmale yönelik tanımlamalar arasındaki farkın dikkat çekici olduğu bu bağlamda çalışmanın daha geniş bir grupla tekrarlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Çocuk, İstismar, İhmal

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.6

THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND AWARENESS OF SCHOOL GUIDANCE COUNSELORS ON CHILD ABUSE AND NEGLECT
 
Aim: The research was conducted with counselors working in primary and secondary schools to determine the level of awareness and perceptions regarding child abuse and neglect. Method: The research is a descriptive study of school guidance counselors, investigating the level of knowledge and awareness on child abuse and neglect. The sample consisted of 37 of 71 school guidance counselors working in primary and secondary education institutions affiliated with Palandöken district of Erzurum in 2017-2018 education year. The counselors who were on leave were not included in the study. The questionnaire developed by the researcher was administered for data collection. Findings: %78,4 of the counselors participating in the study were female and % 21,6 were male. Of the counselors, % 37.8 were between the ages of 20-29, %37.8 were between the ages of 30-39, %24.3 were married and %32.4 were single. Also, %40.5 of the counselors in the study had been working in the field for 10 years and over. The results of the study indicated that %45.9 of counselors who participated in the study did not receive any education about child abuse and neglect and %78.4 reported needing more information about the subject. %100 of teachers declared that they were obliged to report child neglect and abuse according to the law %91.9. While %86.5 of the counselors were able to identify physical abuse, %97.3 of them were able to identify emotional abuse, % 94.6 of them were able to identify sexual abuse, % 97.3 of them were able to identify financial abuse and only %48.6 of them were able to identify physical neglect.Conclusion: The results have shown that the participants are well aware of various types of abuse but have difficulty identifying the difference between abuse and neglect

Keywords: Teacher, Child, Abuse, Neglect

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.6

Tam Metin