Yıl:2017   Sayı: 13   Alan: Anne ve Sağlık  

Özlem DEMİREL BOZKURT, Yeşim PARLAK
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN HPV ENFEKSİYONU VE AŞISINA YÖNELİK BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ
 
Amaç: Bu araştırma, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencilerinin Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyon ve aşısına yönelik bilgi ve görüşlerini belirlemek, konuya yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, bir üniversitenin Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü RPD lisans programına kayıtlı olup, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden ve formları eksiksiz dolduran 112 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmada, birey tanıtım formu, literatür incelenerek hazırlanan HPV enfeksiyon ve aşısına yönelik bilgi ve görüşleri içeren soru formları kullanılmıştır. Verilerin değerlendirmesinde; ortalama, standart sapma, sayı, yüzdelik hesaplamaları, ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 22.47±1.83 olup, %87.5’i kız, %12.5’i erkektir. Çoğunluğu bekar (%98.2) olup, %69.6’sı cinsel yönden aktif olmadığını belirtmiştir. “Cinsel Sağlık Eğitimi” dersini alan (%74.1) öğrencilerin %63.5’inin HPV enfeksiyon ve aşısı hakkında bilgi aldıkları, okul dersi dışında en çok internetten ve medyadan bilgi edindikleri bulunmuştur. Öğrencilerin %91.1’i HPV enfeksiyonu ve aşısı konusunda daha fazla bilgi almak istediğini belirtmiştir. Sonuç: Öğrencilerin çoğunluğunun cinsel sağlık eğitimi seçmeli dersini almasına rağmen bilgi durumlarını arttırma yönünde dersin etkisi olmadığı ve bilgi edinmeye ihtiyaç duydukları cinsel sağlık konuları olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin kendi sağlıklıları ve ayrıca mesleki yaşamlarında doğru bilgilerle gençlere danışmalık verebilmeleri açısından cinsel sağlık eğitimi dersinin önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencileri, HPV Enfeksiyonu, HPV Aşısı, Bilgi, Görüş

Doi: 10.17359/ACED.2017.3.4

KNOWLEDGE AND VIEW OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE STUDENTS RELATED TO HUMAN PAPILLOVA VIRUS (HPV) INFECTION AND VACCINE
 
Aim:The aim ofthis study is to define the knowledge and view ofpsychological counseling and guidance students related to Human Papilloma Virus (HPV) Infection and Vaccine and to raise awareness concerned with this issue. Methods:The descriptive study was conducted with 112 students enrolled in the undergraduate program ofPCG ofthe Department ofEducational Sciences, the Faculty ofEducation of an university who voluntarily participated to the study and filled the forms completely. In the research, personal information form and question forms prepared by reviewing literature were used.These question forms include the knowledge and view ofpsychological counseling and guidance students related to HPV Infection and Vaccine. Mean, standard deviation, percentage distributions, chi-square test were used in the assessment ofdata. Findings:The mean age of the students involved in the research is 22.47±1.83,and 87% of them are girls and 12.5 % are boys. It was found out that the majority of them are single(98.2%) and 69.6% of them stated that they are not sexually active.It was also found that 63.5% of the students(74.1%) who attended the lesson titled Sexual Health Education had the needed information about HPV infection and vaccination, and they mostly had information on these through internet and media. Moreover,it was determined that 91.1% of the students would like to have more information. Results:It was deduced that the majority ofthe students will need to get information about the subjects related to sexual health altough they took the selective course named SEH, since this course had no effect on their promoting the information about sexual health.

Keywords: Psychological Counseling and Guidance Students, HPV Infection, HPV Vaccine, Knowledge, View

Doi: 10.17359/ACED.2017.3.4

Tam Metin