Yıl:2018   Sayı: 16   Alan: Eğitim ve Eğitim Yönetimi  

İsmail YAŞARTÜRK, Ayşe Güler KÜÇÜKTURAN, Şıhmehmet ERDEN, Arzu AGİN, Yavuz YILDIRIM
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının iletişim becerilerinin yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi ve aylık gelir düzeylerine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada tarama yönteminden faydalanılmıştır. Araştırma grubunu Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak için Ersanlı ve Balcı (1998) tarafından geliştirilmiş olan “İletişim Beceri Envanteri”nden faydalanılmıştır. Verilerin analizi için betimsel istatistik, t-testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre hem iletişim becerileri envanterinin alt boyutları olan bilişsel, duygusal ve davranışsal puanların hem de envanterin geneline ilişkin puanların cinsiyet ve yaş değişkeninde farklılık göstermemektedir. Öte yandan sınıf düzeyi ve gelir düzeyleri değişkenlerine göre envanterin sadece duygusal alt boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Sonuç olarak sınıf öğretmeni adaylarının iletişim becerilerinin iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Sınıf Öğretmeni Adayı, İletişim Becerisi

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.9

DETERMINATION OF COMMUNICATION SKILL LEVELS OF CLASSROOM TEACHER CANDIDATES
 
In this study, it was aimed to determine whether the communication skills of the teacher candidates differed according to age, gender, class level and monthly income levels. The screening method was used in the research. The research group consists of Sakarya University Education Faculty Class Teacher candidates. In 1998, The Communication Skill Inventory developed by Ersanlı and Balcı (1998) was used to collect the data of the study. Descriptive statistics, t-test and one-way analysis of variance were applied to analyze the data. According to the research findings, there is no difference between the cognitive, emotional and behavioral scores, which are the sub-dimensions of the communication skills inventory, and the scores related to the overall inventory, in terms of gender and age. On the other hand, according to the variables of the class level and income levels , there was a significant difference in the emotional sub-dimension of the inventory. As a result, the communication skills of the class teacher candidates were found to be at a good level.

Keywords: Communication, Classroom Teacher Candidate, Communication Skills

Doi: 10.17359/ACED.2018.3.9

Tam Metin