Yıl:2017   Sayı: 13   Alan: Dijital Teknoloji ve Bağımlılık  

Ersan ERSOY
SOSYAL AĞLARIN GENÇLERİN SOSYALLEŞMESİNE VE PEDAGOJİK GELİŞİMİNE ETKİSİ
 
İktisadi açıdan toplumun taze ve dinamik iş gücü, sosyal açıdan ise kültürü sonraki nesillere aktaracak geleceğin yetişkinleri ve sahipleri olarak gençlik, sosyal yapı içerisinde önemli bir kesimi teşkil etmektedir. Bilişim teknolojilerinin insan ilişkilerine tatbiki ve internetin yayılması ile birlikte ortaya çıkan sanal dünya, gençlerin sosyalleşmesi açısından önemli bir platform olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, sosyal ağların gençlerin sosyalleşmesine ve gelişimine olan etkisi değerlendirilmektedir. Ayrıca sosyal ağları kullanma biçimleri tartışılarak, bu durumun gençliğin ve toplumun lehine çevirebilmenin yolları sorgulanmaktadır. Yöntem: Alanda yapılan çalışmalardan ve kurumsal istatistiklerden yararlanılarak sosyal ağların gençler üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bulgular: Sanal platformlar ve sosyal ağlar gençliğin kendisini sınırsızca ifade edebildiği, bilgilerini paylaştığı ve merak ettiği sorulara cevap bulabildiği, özgür mekânlar olarak cezbedici bir yapıdadırlar. Diğer taraftan gençlik çağının kendine özgü yenilik arzusu, merak, öne çıkma ve kendini gösterme gibi yapısal özellikleri, onların sosyal ağlarla daha güçlü bağlar kurmasına ve neticede psikolojik, ahlaki ve sosyal gelişimlerine tesir etmektedir. Sonuç: Sosyal ağların ve sanal dünyanın gençler üzerindeki olumsuz etkisi söz konusu olmakla birlikte, bunları gençliğin ve toplumun lehine çevirebilmenin yolları bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağlar, Sosyalleşme, Eğitim, Gençlik

Doi: 10.17359/ACED.2017.3.2

THE EFFECT OF SOCIAL NETWORKS TO THE SOCIALIZATION AND PEDAGOGICAL DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE
 
As the fresh and dynamic labor force of the society in terms of economy, and as those who are expected to transmit the culture to the next generations, the young, as the adults and the owners of the future, occupy a crucial part in the social structure. On the one hand, the cyber or virtual world, which is the consequence of the application of information technologies to human relations and the diffusion of the internet, signifies an important platform with regard to socialization of the youth. In this study, the effects of social networks on the socialization and development of young people are evaluated. In addition, by discussing the ways of using social networks, it is aimed to find ways to turn this into the benefit of youth and society. Method: Attempts have been made to detect the effects of social networks on young people by using field studies and institutional statistics. Results: Virtual platforms and social networks are centers of attraction as independent places where the young express themselves limitlessly, share their knowledge and find answers to the questions about which they are curious. On the other hand, the structural features of the juvenescence such as desire of newness, curiosity, prominence and self-realization have influence upon their making stronger connections with social networks, and their moral and social developments eventually. Conclusion: Although the negative impact of social networks and virtual worlds on young people, there are ways to turn them into the benefit of youth and society.

Keywords: Social Networks, Socialization, Education, Youth

Doi: 10.17359/ACED.2017.3.2

Tam Metin