Yıl:2017   Sayı: 13   Alan: İstatistik ve Ölçme Değerlendirme  

İlkay ŞAHİN
SOSYAL GERÇEKLİK, BİLİMSEL KRİZ VE PERİFERİ
 
Bu çalışma, sosyal bilimlerin 20. yüzyılın ortasında açığa çıkan bilimsel krizinin sosyal gerçeklik anlayışıyla olan ilişkisini, sosyal gerçeklik anlayışının periferinin sos¬yal bilimlerinin krizine olan etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Sosyal bilimle¬rin krizinin ontolojik yanını ele alma, bu ontolojik sorunların periferiye olan yansımala¬rını işaret etme niyetinde olan bu çalışmada sosyal bilimlerin açıklama üretmekteki iş-levsizleşmesinin sosyal gerçekliğe dair antinomilerden nasıl beslendiği ortaya konula-caktır. Bunun için öncelikle sosyal bilimlerin 20. yüzyılın ortalarında su yüzüne çıkan krizinin sosyal gerçeklik anlayışıyla olan ilişkisi ele alınacaktır. Sosyal gerçeklik ile Batı rasyonalizmi arasında ontolojik bir türdeşliği öngören bilimsel varsayım, 20. yüz¬yılın son çeyreğine kadar modern Batılı sosyal düzenin geçirdiği krizler ile bilimsel krizler arasındaki ilişki değerlendirilerek gösterilmeye çalışılacaktır. Müteakiben sosyal bilimlerin bu ontolojik krizinin periferiye yansımaları izah edilecek, periferinin bilimsel krizi Alevilik örneğinde değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Bilimsel Kriz, Sosyal Gerçeklik, Sosyal Bilimler, Periferi, Alevilik

Doi: 10.17359/ACED.2017.3.1

SOCIAL REALITY, SCIENTIFIC CRISIS AND PERIPHERY
 
This study aims to reveal the relation between the scientific crisis of social sciences that emerged in the middle of the 20th century and ontological assumption about social reality. It also aims to reveal the reflection of the conception of social real¬ity on the crisis of social sciences of periphery. This study which aims to explore the ontological side of the crisis of social sciences and to point out the reflection of these ontological problems to the peripheries will disclose the interaction between the antinomies about social reality and the dysfunctional transformation of social sciences in producing the scientific information. Firstly, scientific assumption that assumes ontological and homologous relation between Western rationalism and social sciences will be pointed out by demonstrating the relationship between the crises of the modern Western social order until the last quarter of the 20th century and the scientific crisis. Finally, the peripheral reflections of this ontological crisis of social sciences will be dealt with, and the scientific crisis of the periphery will be evaluated in the case of Alevism.

Keywords: Scientific Crisis, Social Reality, Social Sciences, Periphery, Alevism

Doi: 10.17359/ACED.2017.3.1

Tam Metin