Yıl:2014   Sayı: 3   Alan: Çocuk Eğitimi  

Yücel GELİŞLİ, Elçin YAZICI
TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ NİNNİLERİN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Ninniler, çocuğu uyutmak amaçlı söylenen türküler olarak tanımlanmaktadır. Ninniler aynı zamanda, en az iki-üç aylıktan üç- dört yaşına kadar annenin çocuğuna, onun kucağında veya beşikte sallayarak daha çabuk ve kolay uyutmak, ağlamasını durdurmak için bir beste ile söylediği mâni türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türküdür. Bu araştırmanın amacı, Türk Kültürünün önemli sözlü anlatımlarından olan ninnilerin çocuk eğitimindeki önemimi ortaya koymaktır. Araştırma nitel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri, çocuk, genç ve yetişkinler ile yapılan bireysel görüşmelerde, başkalarından duyulan veya kullanılan ninniler ile elde edilmiş, konularına göre metin analizleri yapılarak ninnilerde yer alan eğitimle ilgili kavramların belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda ninnilerin çocukları uyutmak, dinlendirmek, pasif hale getirmek ve onların ağlamasını durdurmak gibi bir fonksiyonu olmasının yanı sıra çocukların dil, zihinsel ve sosyal duygusal gelişimlerine ve öz bakım becerilerine önemli katkılar sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ninni, Çocuk Eğitimi, Çocuk Gelişimi

Doi: 10.17359/ACED.201439235

ANALYSIS OF LULLABIES IN TURKISH CULTURE IN TERMS OF CHILDREN EDUCATION
 
Lullabies are defined as folk songs sung with the aim of putting babies to sleep. At the same time, lullabies are type of a folk song which is composed of a poem type stanza which is song by mothers with a composition in order to put their babies to sleep easier and quicker in their arms or by rocking the baby or stop the baby from crying from the time the baby is at least two-three months old up to the time the child is three-four years old. The aim of the study is to put forth the importance of lullabies, one of the most important oral narratives, in child education. The study is qualitative. The research data has been obtained through lullabies which are song or heard from others and mentioned in personal interviews carried out with children, teenagers and adults. By doing content analysis according to subjects, it is aimed to determine the concepts about education in the lullabies. As a result, it is concluded that in addition to lullabies’ functions of putting babies to sleep, relaxing them, making them passive and stopping them from crying, they have important contributions to children’s language, cognitive and social emotional development and self-care skills.

Keywords: Lullaby, Child Education, Child Development

Doi: 10.17359/ACED.201439235

Tam Metin