Yıl:2018   Sayı: 15   Alan: Aile ve Sağlık  

Zila Özlem KIRBAŞ, Birsel Canan DEMİRBAĞ
TÜRKİYE’DE YAŞAM AKTİVİTELERİ MODELİNE DAYALI HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Hemşirelik biliminin gelişimine katkı sağlayan kuram, araştırma ve uygulama karşılıklı etkileşim içindedir. Kuram ve modeller hemşirelik bilimine farklı bir bakış açısı getirerek onlara rehberlik etmektedir. Her profesyonel disiplin için mesleğin bilimsel bilgi içeriğinin ortaya konması ve uygulamaların bilimsel temele oturtulması gereklidir. Uygulamalı bir disiplin olan hemşireliğin de bilimsel bir yapıya temellendirilmesi gerekir. Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de hemşireler tarafından Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli temel alınarak yapılan araştırmaların incelenmesidir. Yöntem: Bu amaçla, Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, Türk Medline, Pubmed ve tam metin çalışmalara ulaşılabilen online hemşirelik dergilerinin veri tabanları taranmıştır. Bulgular: Yapılan inceleme sonucunda Türkiye’de 2004-2017 yılları arasında hemşireler tarafından Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli temel alınarak yapılmış toplam 22 çalışmaya ulaşılmış ve hepsi değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmaların 11’i lisansüstü tez çalışması (Yüksek Lisans: 10, Doktora: 1), beş tanesi derleme, ikisi olgu sunumu, dört tanesi de araştırma makalesidir. Sonuç: Hemşirelik araştırmaları ve uygulamalarının görünürlülüğünü kazanması için kuram/modeller çerçevesinde planlanması ve kuramların/modellerin kullanımının arttırılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Yaşam Aktiviteleri, Hemşirelik, Bakım

Doi: 10.17359/ACED.2018.2.3

REVIEWING NURSING STUDIES BASED ON ACTIVITIES OF LIVING MODELS IN TURKIYE
 
Theories, studies and practices that contribute to nursing science are interacting with each other. Theories and models bring different perspectives in nursing science and guide nursing science. For each professional discipline, it is necessary to present its scientific background and to base its practice upon scientific grounds. Nursing, one of the applied disciplines, is necessary to be based upon scientific foundation. Aim: This study aims at investigating studies related to nursing model based on activities of living by nurses in Turkiye. Method: To this end, data bases of online nursing journals and full length articles were screened in Thesis Center of Council of Higher Education, Turkish Medline, Pubmed. Results: As a result of reviewing, a total of 22 studies that were done by nurses through nursing model based on activities of living between 2004 and 2017 were found and all the studies were assessed. 11 studies were post-graduation dissertation (master:10, doctorate:1) 5 studies were reviews, 2 studies were case reports, 4 studies were study-articles. Conclusion: It is important to plan nursing studies and practices in terms of theories/models and to increase use of these theories/models so that nursing studies and practices can be tangible.

Keywords: Turkiye, Activities of Living, Nursing, Care

Doi: 10.17359/ACED.2018.2.3

Tam Metin