Yıl:2016   Sayı: 8   Alan: Çocuk Eğitimi  

H. Gözde ERTÜRK KARA, Özge AYDIN
TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN EĞİTİMİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de son 15 yılda okul öncesinde fen eğitimi alanında yapılan çalışmaların incelenmesidir Böylece, okul öncesi dönemde fen eğitimi kapsamında hangi konularda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu; hangi araştırma yöntemlerinin kullanılabileceği; hangi çalışma grupları ile yeni araştırmalar planlanabileceği; hangi veri analizi yöntemlerinin denenebileceği vb. konularda araştırmacılara ayrıntılı bilgi sunulmuştur. Bu araştırmada nitel yöntem kullanılmıştır. Okul öncesi eğitim alanında yapılan çalışmalar arasından fen ile ilgili çalışmalar belirlenerek, bu çalışmalara içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Türkiye’de yayınlanan dergiler arasından Social Sciences Citation Index (SSCI) isimli veri tabanında yer alan dergiler, ULAKBİM Ulusal Sosyal Bilimler Veri Tabanında taranan dergilerin 2000-2015 yılları arasında (2014 Aralık ayına kadar) yayımlanmış olan makaleler ile yüksek Lisans ve doktora tez çalışmaları “okul öncesi” anahtar sözcüğü temel alınarak taranmıştır. Sonuçlar, okul öncesi fen eğitimi alanında daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Okul Öncesi Eğitimi, Fen Çalışmaları, İnceleme

Doi: 10.17359/ACED.2016818368

A REVIEW OF STUDIES IN EARLY CHILDHOOD SCIENCE EDUCATION FIELD IN TURKEY
 
The aim of this study is to present the review of studies in science education field for early childhood in Turkey in the past 15 years. It is defined that how many studies have been done in this field; which subjects of early science education have been studied; which research and data analysis methods generally have been used; which study group has attended the studies less so far. Qualitative research method was used. Early childhood education studies related to science education was determined and content analysis was done. The articles published in Turkish Journals which are indexed in SSCI and ULAKBİM and also master/PhD theses published between the years 2000-2015 were searched by using keyword “early childhood”. The results showed that much more research is needed on science education at the pre-school period.

Keywords: Turkey, Early Childhood Education, Science Studies, Review

Doi: 10.17359/ACED.2016818368

Tam Metin