Yıl:2019   Sayı: 18   Alan: Çocuk Gelişimi  

Saliha ÇETİN SULTANOĞLU, Müdriye YILDIZ BIÇAKCI
TUVALET EĞİTİMİNE YÖNELİK ANNELERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırmada üç-dört yaş arası çocuğa sahip annelerin çocuklarının tuvalet eğitimi konusundaki deneyimlerine yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomonolojik desen kullanılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden araştırmanın amacına uygun olarak ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama amacıyla sekiz kişisel bilgi sorusu ile sekiz tuvalet eğitimiyle ilgili açık uçlu olmak üzere toplam on altı adet açık uçlu sorudan oluşan Genel Bilgi Formu ve Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu üç-dört yaş aralığında çocuğu bulunan ve çocuklarının tuvalet eğitimlerini tamamlamış olan toplam yedi anne oluşturmuştur. Araştırmaya ilişkin veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma bulguları incelendiğinde annelerin çoğunluğunun çocuklarının tuvalet eğitimine iki yaş civarında başladıkları, çocuklarının yaşlarına ve gelişim düzeyleri ile hazır bulunuşluklarını dikkate aldıkları, tuvalet eğitiminin genellikle anneler tarafından verildiği, eğitime yaz aylarında başladıkları, bu süreçte ortamı çocukların ilgisini çekebilecek şekilde düzenledikleri saptanmıştır. Sonuç: Araştırma sonuçları incelendiğinde araştırma bulgularının literatürle örtüştüğü çocukların iki yaş civarında tuvalet eğitimine başlandığı, anne-baba tutumlarının bu dönemde kritik bir öneme sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Tuvalet Eğitimi, Anne Baba Tutumu, Nitel Araştırma

Doi: 10.17359/ACED.2019.17.4

INVESTIGATION OF MOTHERS 'VIEWS ON TOILET TRAINING
 
Aim: This research is a qualitative study in which aims to see mothers opinions whose children aged three-four years are examined about their experiences in toilet training of their children. Method: Phenomenological design of qualitative research methods was used in this study, the criterion sampling method was used for the purpose of the research. In order to collect data, semi-structured interview form and general information form were used which consist of eight personal information questions and eight open-ended questions in related to toilet education in total sixteen questions. The study group consisted of seven mothers with children aged between three and four years old who completed their toilet training. Data related to the study were collected by face to face interviews by researchers. Descriptive analysis method were used to analyze the data. Results: When the results of the study are examined, it was determined that the majority of the mothers started their children’s toilet training at the age of two, children were taken into consideration with their age and level of development and readiness to toilet training, toilet training was usually given by mothers, they started training in summer and they organized the environment in a way that attracted the attention of children. Conclusion: When the results of the research are examined, the findings of the research overlap with the literature, It was observed that children started toilet training around the age of two and parental attitudes were of critical importance during this period.

Keywords: Toilet Training, Parents' Attitude, Qualitative Method

Doi: 10.17359/ACED.2019.17.4

Tam Metin