Yıl:2019   Sayı: 19   Alan: Eğitim ve Eğitim Yönetimi  

Hüseyin ULUS
ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER VE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı, genel eğitim programının önemli bir bölümünü oluşturan görsel sanatlar eğitiminin, normalin altında gelişim gösteren zihin engelli bireylerin eğitiminde ve sosyal yaşamında meydana getirdiği etkileri tarama yöntemi ile incelemektir. Yöntem: Araştırmada, özel eğitim ihtiyacı olan zihinsel engelli bireylerin eğitim sürecinde görsel sanatlar disiplininin önem ve gerekliliğini incelemek amaçlandığı için, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: Konuyla ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda, zihin engelli bireylerin eğitim sürecinde görsel sanatlar disiplininin önemli katkılarının olduğu, bu bireylerin öğrenmede ve iletişimde yaşadıkları sorunların çözümünde araç bir görev üstlendiği ve en önemlisi zihin engelli bireylerin sosyal gelişimlerinde anlamlı sonuçlar meydana getirdiği anlaşılmıştır. Sonuç: Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara dayalı olarak, görsel sanatlar eğitiminin herkes için gerekli bir öğrenme alanı olduğu, zihin engelli bireylerin gelişiminde olumlu sonuçlar ve süreçler meydana getirdiği ve özellikle uygulama disiplinine yönelik olarak yaptırılan etkinliklerin bu çocukların kendilerini ifade etmelerinde daha yararlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle, zihinsel engelli bireylerin eğitiminde görsel sanatlar disiplinine daha fazla yer verilmesi gerektiği, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı ve Zihinsel Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı’nın daha fazla işbirliği yapması gerektiği önerisinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar Eğitimi, Zihinsel Engelliler, Sanat Eğitimi, Özel Eğitim

Doi: 10.17359/ACED.2019.19.1

PEOPLE WITH MENTAL DISABILITIES AND VISUAL ARS EDUCATION
 
Aim: The aim of this study is to examine the effects of visual arts education which is an important part of the general education program on the education and social life of individuals with mental disabilities showing subnormal development. Method: In this research document analysis which is one of the qualitative research methods was used to examine the importance and necessity of visual arts discipline in the education process of mentally handicapped individuals that needs special education. Results: As a result of the research the following results were reached; The visual arts discipline has important contributions to the education process of mentally disabled individuals, a tool for solving problems that experienced by mentally disabled individuals in learning and communication and most importantly, it has been concluded that visual arts discipline has important effects on the social development of individuals with mental disabilities. Conclusion: As a result of the research, the following results were obtained; visual arts education is a necessary an even mandatory learning area for everyone, visual arts education brings about positive results and processes in the development of individuals with mental disabilities and especially the activities that are carried out in the practice of art discipline are more beneficial for these children. Based on the findings, it has been suggested that art education should be more involved in the education of the mentally disabled people and the Department of Art and Craft Education and the Department of Education for Mentally Handicapped should cooperate more.

Keywords: Visual Arts Education, Mentally Handicapped, Art Education, Special Education

Doi: 10.17359/ACED.2019.19.1

Tam Metin