Year:2018   Issue: 14   Area: Child and Health  

Sebahat ALTUNDAĞ, Nazan ÇAKIRER ÇALBAYRAM, İlknur KAHRİMAN
NURSING PERCEPTION OF CHILDREN’S GOING TO PRESCHOOL: AN EXAMINATION WITH THE DRAWING METHOD
 
Aim: The study was carried out to determine how nurses are perceived and identified by children. Methods: Descriptive and qualitative methods were employed in the study. The sampling of the study consisted of a total of 15 children aged 6 years old attending a nursery school. The data of the study were collected using an information form called 'Nurses in the sight of children'. The children were asked to draw the nurse in their imagination. Results: It was determined that 93.3% of the children had previously been to the hospital for some reasons and that 46.7% wanted to be a nurse when they grew up. 86.6% of the children drew nurses with a smiling face. Children's drawings of nurses with a smiling face were thought to be a positive perception about nurses. Conclusion: Drawing method can easily be used in children to determine the feelings and thoughts about nurses. Thus, this method can show the nurses the right approach to the child.

Keywords: Children, Nurse, Picture, Drawing, Perception

Doi: 10.17359/ACED.2018.1.4

ANAOKULUNA GİDEN ÇOCUKLARIN HEMŞİREYİ ALGILAMASI: RESİM YÖNTEMİ İLE BİR İNCELEME
 
Amaç: Çalışma, hemşirelerin çocuklar tarafından nasıl algılandığı ve tanımlandığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmada tanımlayıcı ve nitel yöntem kullanılmıştır. Araştırmaya bir anaokuluna devam eden 6 yaş grubu 15 çocuk alınmıştır. Çocuk gözüyle hemşire veri toplama formu kullanılmıştır. Hayallerindeki hemşireyi resim olarak çizmeleri istenmiştir. Bulgular: Çocukların %93.3’ünün herhangi bir nedenle hastaneye gittiği, %46.7’sinin büyüyünce hemşire olmak istediği saptanmış; %86.6’sı hemşireyi gülen yüzlü çizmiştir. Çocuğun hemşireyi gülen yüz olarak çizmesi pozitif algı olduğunu düşündürmüştür. Sonuç: Resim çizme yöntemi çocuklarda kolaylıkla kullanılarak hemşireler hakkındaki duygu ve düşünceleri belirlenebilir. Böylece hemşirelerde çocuğa doğru yaklaşımı gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Hemşire, Resim, Çizim, Algı

Doi: 10.17359/ACED.2018.1.4

Tam Metin