Year:2015   Issue: 5   Area: Family and Child  

Aytül ELİKÜÇÜK, Sibel SÖNMEZ
EXAMINATION OF THE EFFECT OF EDUCATION ABOUT SEXUAL DEVELOPMENT OF CHILDREN TO PARENTS KNOWLEDGE WHO HAVE 6 YEARS OLD CHILDREN
 
This research is done for analyzing the effectiveness on the parent's knowledge about the sexual development and education of the Sexual Development and Education Program that is enforced the parents whose six-aged children going on the pre-school education. Data in dependent kindergarten and primary schools to parents with children 6 years old who continue the "Pre-school Parent Survey of Sexual Education ” by means of the collected. Most of parents(%94.8) pointed that sexual education was necessary and it was suitable for giving sexual education themselves. The levels of knowledge about sexual development and education among the mothers and fathers were different. According to mothers' education and working situation, the knowledge level of children development and education were different. But this situation was not valid for the fathers. As a result, children of parents think that it is necessary in sexual education and the "Sexual Development and Education of the Child" was discovered after the education of the

Keywords: Children, Parents, Sexual Development, Sexual Education

Doi: 10.17359/ACED.2015510146

ANNE – BABALARA UYGULANACAK CİNSEL GELİŞİM EĞİTİMİN 6 YAŞ ÇOCUKLARI BULUNAN EBEVEYNLERİN BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırma, altı yas çocukları okul öncesi eğitim kurumuna devam eden anne –babalara uygulanan “Cinsel Eğitim Programı”nın ebeveynlerin cinsel gelişim ve eğitim hakkındaki bilgileri üzerinde etkililiğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2010-2011 eğitim öğretim yılı, Aydın ili Nazilli ve Kuyucak ilçesi okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden, altı yaş çocukları olan 448 anne – baba oluşturmuştur. Bağımsız anaokullarındaki ve ilköğretim okulundaki altı yaş grubu çocuğu olan 46 anne ve 31 baba olmak üzere toplam 77 ebeveyn çalışmaya katılmıştır. Ebeveynlere “Çocuğun Cinsel Gelişim ve Eğitimi” programı verilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Cinsel Gelişim ve Eğitim Ebeveyn Anketi” aracığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 14.0 ile çözümlenmiştir. Verilerin sayı ve yüzde dağılımları, student t testi ve tek yönlü varyans analizi neticesinde elde edilen sonuçlardan bazıları şunlardır: Ebeveynlerin büyük bir çoğunluğunun (% 94.8) cinsel eğitimin gerekli olduğuna inandıklarını ve kendilerinin çocuklarına cinsel eğitim vermesinin daha uygun olacağı görüşünde olduklarını belirtmişlerdir. Anne ve babaların çocuk cinsel gelişimi ve eğitimi ile ilgili bilgi düzeyleri arasında fark olduğu ortaya çıkmıştır. Annelerin eğitim ve çalışma durumlarına göre çocuk cinsel gelişim ve eğitim bilgi düzeyleri farklılaşmaktadır. Çocuk cinsel gelişim ve eğitim bilgi düzeyleriyle babaların eğitim ve meslek durumlarına göre farklılaşmadığı bulunmuştur. Anne ve babalara verilen çocuk cinsel eğitim programı ile ebeveynlerin çocuk cinsel gelişimi ve eğitimi ile ilgili bilgi düzeylerini arttırdığı görülmüştür. Sonuç olarak anne babaların çoğu cinsel eğitimin gerekli olduğunu düşünmekte ve verilen “Çocuğun Cinsel Gelişim ve Eğitimi” eğitimi sonrasında anne-babaların tespit edilen eksik ve yanlış bilgilerin olumlu yönde değiştiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, Anne-Baba, Cinsel Gelişim, Cinsel Eğitim

Doi: 10.17359/ACED.2015510146

Tam Metin