Year:2019   Issue: 18   Area: Child Development  

Didem EMRE BOLATBAŞ, Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI
A CASE REPORT: A HOME-CENTERED AND GAME-BASED EARLY INTERVENTION APPLIED TO A CHILD WITH A RISK OF AUTISM SPECTRUM DISORDER
 
Aim: In this study, it was aimed to present the effect of home-based and game-based early intervention program on the child's development which is applied to the risk of autism spectrum disorder. Method: This study was planned as a case report, and the case is a 2-year-old boy who is at risk of autism spectrum disorder (ASD). 10 sessions of early intervention program was applied to the child in the home environment for 1 year and 6 months. This program consists of quantitative and qualitative data obtained from the evaluation of the child and the environment. Quantitative data with DENVER II and GOBDÖ 2 TV; The qualitative data were collected through interviews with the child and the family, the observation notes of the researcher, interviews with the family and other professionals involved in the intervention process, video recordings and the information form. In order to support the development of the child, this case study, which includes a whole process which is managed by family, environment and other experts, recorded all the data collected in the quantitative and qualitative processes and these data constituting the findings were described and analyzed together. Results: DENVER II and GOBSE 2 The TV was administered twice before and after the intervention and a significant improvement was observed between these two stages. In addition, verbal expressions in all qualitative data showed a direction from negative to positive. The collected data were transferred in a holistic way in accordance with the research objectives. With these results, it can be said that the intervention program is effective. Conclusion: The findings showed that the child progressed in developmental skills, the severity of autism symptoms decreased and he was rid of from autism diagnostic criteria.

Keywords: Autism, Early Intervention, Home Centered Early Intervention, Developmental Support

Doi: 10.17359/ACED.2019.17.3

BİR OLGU SUNUMU: OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU RİSKİ TAŞIYAN ÇOCUĞA UYGULANAN EV MERKEZLİ VE OYUN TEMELLİ ERKEN MÜDAHALE
 
Amaç: Bu çalışmada, otizm spektrum bozukluğu riski taşıyan çocuğa yönelik uygulanan ev merkezli ve oyun temelli erken müdahale programının çocuğun gelişimi üzerine etkisinin sunulması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma bir olgu sunumu olarak planlanmış olup, olgu, otizm spektrum bozukluğu (OSB) riski ile karşı karşıya olan 2 yaş 6 aylık bir erkek çocuktur. Çocuğa 1.5 yıl boyunca ev ortamında uygulanan 10 oturumluk erken müdahale programı uygulanmıştır. Bu program çocuğun ve çevresinin değerlendirilmesiyle elde edilen nicel ve nitel veriler ile oluşmuştur. Nicel veriler DENVER II VE GOBDÖ 2 TV ile; nitel veriler ise, çocuk ve aile ile oturumlar halinde yapılan görüşme kayıtları, araştırmacının gözlem notları, aileyle ve müdahale sürecinde yer alan diğer meslek elemanları ile yapılan görüşmeler, video kayıtlar ve bilgi formu ile toplanmıştır. Çocuğun gelişiminin desteklenmesi için, ailesi, çevresi ve diğer uzmanlar ile yönetilen bir bütün süreci içeren bu olgu çalışmasında, nicel ve nitel süreçlerde toplanan tüm veriler kayıt altına alınmış ve bulguları oluşturan bu veriler bir arada betimlenerek analiz edilmiştir. Bulgular: DENVER II ve GOBDÖ 2 TV müdahale öncesi ve sonrası olmak üzere iki kez uygulanmış ve bu iki evre arasında anlamlı bir düzelme gözlenmiştir. Ayrıca tüm nitel verilerde sözel ifadeler negatiften pozitife bir yön çizmiştir. Toplanan veriler, araştırma amaçları doğrultusunda bütüncül olarak düzenlenerek aktarılmıştır. Bu sonuçlar ile müdahale programının etkili olduğu söylenebilir. Sonuç: Elde edilen bulgular çocuğun gelişimsel becerilerde ilerlediğini, otizm belirtilerinin şiddetinde azalma olduğunu ve beraberinde otizm tanı ölçütlerinden kurtulduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Otizm, Erken Müdahale, Ev Merkezli Erken Müdahale, Gelişimsel Destek

Doi: 10.17359/ACED.2019.17.3

Tam Metin