Year:2017   Issue: 12   Area: Family and Health  

Mehmet UYAR, Elif Nur YILDIRIM ÖZTÜRK, Tahir Kemal ŞAHİN
EVALUATİON OF SENİOR CLASS STUDENTS OF A MEDİCAL FACULTY’ S OPİNİONS ABOUT MATE CHOİCE, MARRİAGE, FAMİLY LİFE AND GENDER ROLE
 
Aim: The purpose of this study is to determine opinions of university students about mate choice, marriage, family life and gender roles. Method: It is a descriptive study and the senior class students who study in Necmettin Erbakan University Meram Medical School 2015- 2016 academic year (n=205) are taken into the research. Questionnaire form that is developed by the researcher is used for determining students’ sociodemografic characteristics and their opinions about marriage and family life. Results: The average age of students were 24,18±1,35. %43,9 of participants were female, %86,8 were single, %13,2 were engaged/married. Most of the students defined marriage as ‘‘sharing the life’’ and ‘‘happiness and serenity’’. Most of the participants wanted to marry. The majority of the students defined that the most appropriate marrying age was 25-29 for both women and men. %83,4 of participants wanted a working mate, %91 of students thought that was not enough the religious ceremony for marriage, %79,5 of students had no sexual experience. Conclusions: The senior class of university students have a positive perspective about marriage. They have inconsistencies and contradictions some point about mate choice, marriage and family life. Cause of this probably, they are young and inexperienced. In our research, they are in different attitudes about gender roles of men and women. Men have been shown to exhibit a more traditional approach of a more egalitarian attitude, while the women.

Keywords: Mate choice, Marriage, Family Life

Doi: 10.17359/ACED.2017.2.3

BİR TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİMİ, EVLİLİK, AİLE YAŞANTISI VE CİNSİYET ROLLERİ KONULARINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin eş seçimi, evlilik, aile yaşantısı ve cinsiyet rolleri konularındaki görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışmada, 2015-2016 öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri (n=205) araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen ve öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini, evlilik ve aile yaşantısına ilişkin görüşlerini sorgulayan bir anket formu kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 24,18±1,35’ti. Katılımcıların %43,9’u kadın, %86,8’i bekar, %13,2’si sözlü/nişanlı/evliydi. Öğrencilerin çoğu evliliği ‘‘hayatı paylaşmak’’ ve ‘‘mutluluk ve huzur’’ şeklinde tanımladı. Katılımcıların çoğu evlenmeyi düşünüyordu. Büyük bir kısmı en uygun evlenme yaşını hem kadınlar için hem de erkekler için 25-29 olarak belirtti. Öğrencilerin %83,4’ü eşinin çalışmasını istemekte, %91’i evlilik için yalnızca dini nikahın yeterli olmayacağını, %79,5’i herhangi bir cinsel deneyim yaşamadığını söyledi. Sonuç: Üniversite son sınıf öğrencilerinin evliliğe pozitif bir bakış açısı vardır. Genç yaş grubunu oluşturmaları ve muhtemelen tecrübe eksikliği nedeniyle; eş seçimi, evlilik ve aile yaşantısıyla ilgili bazı noktalarda tutarsızlıkları ve çelişkileri mevcuttur. Araştırmamızda kadın ve erkek öğrencilerin cinsiyet rolleri konusunda farklı tutumlar içinde oldukları, kadınların daha eşitlikçi bir tutuma sahipken erkeklerin daha geleneksel bir yaklaşım sergilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Eş seçimi, Evlilik, Aile Yaşantısı

Doi: 10.17359/ACED.2017.2.3

Tam Metin