Year:2014   Issue: 4   Area: Child Development  

Nur ÖZYEŞER CİNEL, Fatma TEZEL ŞAHİN
THE WIEWS OF THE PARENTS IN DIFFERENT SOCIO-ECONOMICAL LEVELS OVER THEIR CHILDREN’S PLAYS
 
One of the most important elements of preparing children to real life by helping them to find their own identity and provi-ding access to the social maturity of them is ‘play’. Parents have the biggest role on occu-rance of the play and sustainability of parentchild relationship. Some factors will help children to learn knowledge and skills necessary for life with fun such as the play environment created by parents for them , supply of the necessary materials provided continuity of their plays, and time spared by parents to play games together. Parents need to know how important the play is for their children to protect the rights of children for plays, and build a quality play time with their children. Accordingly, in order to determine different socioeconomic level parents’ views related to their children whether or not to play games together and during games whether or not to interrupt their children, this research has been done. The sampling of the research consisted of 508 parents in upper socio-economic level (USL) with a child of 3-6 age group and 262 parents in lower socio-economic level (LSL) attending to a preschool education institution. The data concerning the research were collected through question form prepared by the researcher. In the analysis of the research, chi-square test statistics was applied. According to the results of research; USL children are playing games more than their room (76,1%), LSL children are playing in the street and in the Garden (56,5%). The children of primary school graduate parents than is USL and LSL play more than in the street and in the garden (29.6% - 60%). USL parents are playing their children more than LSL parents (70.2% - 48.6%), The high levels of education parents USL (59,7%- 9,1%) is playing their children more than others. LSL fathers more interfere to their children that is playing game (42,2%).

Keywords: Preschool Period, Parents, Play

Doi: 10.17359/ACED.201449030

FARKLI SOSYO-EKONOMİK DÜZEYDEKİ ANNE BABALARIN ÇOÇUK OYUNLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
 
Çocukların sosyal olgunluğa ulaşmalarını sağlayan, kendi öz benliklerini bulmalarına yardımcı olarak onları gerçek yaşama hazırlayan en önemli unsurlardan birisi oyundur. Oyunun, gerçekleşebilmesi ve ebeveyn- çocuk ilişkisinin sürdürülebilmesinde en büyük rol anne ve babalara düşmektedir. Anne ve babaların çocukları için oluşturacakları oyun ortamı, oyunlarını sürdürmekte kullanabilecekleri gerekli oyun materyallerinin temini ve çocuklarına ayıracakları oyun zaman-ları, onların hayata dair gerekli olan bilgi ve beceriyi eğlenerek, öğrenmelerine yardımcı ola-caktır. Çocukların oyun haklarının korunması ve ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli oyun zamanları oluşturmaları için, anne ve babaların oyunun çocuk açısından ne kadar önemli olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Buna göre; farklı sosyo- ekonomik düzeydeki anne ve babaların çocuklarıyla oyun oynayıp oynamama ve çocuklarının oyunlarına müdahale edip etmeme durumları ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 3-6 yaş grubunda çocuğu olan, üst sosyo- ekonomik düzeyden (ÜSD) 508, alt sosyo- ekonomik düzeyden (ASD) 262 anne ve baba araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ki- kare test istatistiği uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; ÜSD çocuklar oyunlarını daha çok odalarında oynarken (%76,1), ASD çocuklar sokakta ve bahçede oynamaktadırlar (%56,5). ÜSD ve ASD ilkokul mezunu anne babaların çocukları daha çok sokakta ve bahçede oyun oynamaktadırlar (%29,6-%60). ÜSD anne babalar ASD anne babalara oranla çocuklarıyla daha fazla oynarken (%70,2-%48,6), öğrenim düzeyi yüksek olan ÜSD anne babalar (%59,7- %9,1) çocuklarıyla daha fazla oyun oynamaktadırlar. ASD babalar (%42,2) çocukları oyun oynarken daha çok müdahale etmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Dönem, Anne- Baba, Oyun

Doi: 10.17359/ACED.201449030

Tam Metin