Year:2018   Issue: 14   Area: Digital Technology and Addiction  

Hülya ÖRKİ
INTERNET USAGE HABITS OF YOUNG PEOPLE
 
Aim: The aim of this study which made as descriptive is to reveal young individuals' habits of using the Internet. Method: The study was conducted based on the data gathered through a questionnaire from 201 girls and 340 boys, 541 high school students studying at 9 state high schools selected using the cluster sampling method among the high schools in Eskisehir city centre in 2013. SPSS 16 was used for data analysis. Result: The mean age of the students involved in the research is 17, and 37% of them are girls and 63% are boys. In the study, it was identified that most of the students (69%) had a computer and Internet connection at home, used the Internet mostly for accessing networking sites (53,4%) and playing games, and a majority of the students preferred the games involving violence (26,1%). In particular, the males students and the vocational high school students preferred such games, went to Internet cafes, and spent more time on the computer. Conclusion: In addition to having a set of negative effects on young individuals, the games involving violence can cause them to lose their sense of empathy and tend towards violence by having a significant impact on their perception of reality.

Keywords: Youth, Computer Games, Internet Use, Eskisehir

Doi: 10.17359/ACED.2018.1.3

GENÇLERDE İNTERNET KULLANMA ALIŞKANLIKLARI
 
Amaç: Bu çalışma gençlerin internet kullanma alışkanlıklarını ortaya koymak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma 2013 yılında Eskişehir merkezindeki liselerden küme örnekleme tekniği ile seçilen 9 devlet lisesinde okuyan 201 kız ve 340 erkek olmak üzere toplam 541 lise öğrencisinden anket aracılığı ile toplanan verilere dayanarak yapılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16 programı kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması birbirine yakın bir şekilde 17 olup, %37’si kız, %63’ü erkektir. Araştırmada öğrencilerin önemli bir çoğunluğunun (%69) evde bilgisayar ve internete sahip olduğu, interneti daha çok sosyal ağlara girmek (%53,4) ve oyun oynamak (%26,1) için kullandıkları, bilgisayar oyunu oynadıkları ve öğrencilerin önemli bir çoğunluğunun şiddet içeren oyunları tercih ettikleri tespit edilmiştir. Bu tür oyunlara daha çok erkeklerin ve Meslek liseleri öğrencilerinin yöneldikleri, internet kafelere daha çok gittikleri, bilgisayar başında daha çok zaman geçirdikleri tespit edilmiştir. Sonuç: Sonuçta şiddet içeren oyunlar gençler üzerinde bir takım olumsuz etkilere sahip olmakla birlikte, özellikle bireyin gerçeklik algısı üzerinde önemli bir etki yaratarak empati duygusundan uzaklaşmasına ve kolaylıkla şiddete yönelebilmesine yol açabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gençlik, Bilgisayar oyunları, İnternet kullanımı, Eskişehir

Doi: 10.17359/ACED.2018.1.3

Tam Metin