Year:2015   Issue: 6   Area: Child Development  

Arzu ÖZYÜREK
THE INVESTIGATION OF VIEWS OF CHILD, PARENTS AND EDUCATORS TO INCLUSION PRACTICE IN PRESCHOOL PERIOD
 
In this study, it is aimed to examine the views of children, parents and educators on preschool inclusion practices for the pre-school children with disabilities. The study group consists of four children with disabilities and normal developing students and their parents, preschool teachers and school administrators. The data has been collected through investigating documents, observation and interviews methods. As a result, it has been found that the inclusion children have been accepted by their friends and the parents do not have knowledge about the inclusion of children. Educators do not feel themselves sufficient in inclusion and they face some problems.

Keywords: Inclusion, Children With Disabilities, Preschool Period

Doi: 10.17359/ACED.2015611163

OKUL ÖNCESİ DÖNEM KAYNAŞTIRMA UYGULAMASINA ÇOCUK, VELİ VE EĞİTİMCİ BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada, okul öncesi yaş grubunda ve yetersizliği olan çocukların kaynaştırma uygulamalarına ilişkin olarak çocuk, veli ve eğitimcilerin bakış açısını incelemek amaçlanmıştır. Kaynaştırmaya alınan dört çocuk ve velileri (n=7) normal gelişim gösteren çocuklar (n=4) ve velileri (n=4), okul öncesi sınıf öğretmenleri (n=4) ve okul yöneticileri (n=4) çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler doküman inceleme ve görüşme yoluyla elde edilmiştir. Sonuç olarak; kaynaştırmadaki çocukların normal gelişen çocuklar tarafından kabullenip benimsendikleri, velilerin çocukların kaynaştırılması konusunda bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmen ve yöneticilerin kaynaştırma konusunda kendilerini yeterli hissetmedikleri, uygulamada ise bilgi eksikliği ve ilgili birimlerle işbirliği sağlanamamasından kaynaklanan olumsuzluklar yaşadıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kaynaştırma, Yetersizliği Olan Çocuk, Okul Öncesi Dönem

Doi: 10.17359/ACED.2015611163

Tam Metin