Year:2014   Issue: 4   Area: Family and Child  

Aysun GÜNDOĞAN, Özlem KÖRÜKÇÜ, Hülya Gülay OGELMAN, Zarife SEÇER
INVESTIGATION OF THE SOCIAL SKILLS OF PARENTS AND CHILDREN IN THE PRESCHOOL PERIOD: THE CASE OF DENİZLİ PROVINCE
 
The aim of this study is to investigation the social skills of parents-children and determine the difference of the social skills of parents-children according to the gender of children and educational level of parents. The sample group of the study consisted of 130 children aged 5-6 years receiving preschool education in the city centre of Denizli and their parents. The Social Skill Inventory (SSI), which was developed by Riggio (1986), revised in 1989 and adapted into Turkish by Yüksel (1998) to measure the social skills of parents, and the Social Skills Evaluation Scale (SSES), which was developed by Avcıoğlu (2007) to measure the social skills of children, were used in this study. In the result of the study,a positively significant relationship was determined between the social skills of mothers and fathers, no significant relationship was determined between the social skills of mothers and social skills of children, and between the social skills of fathers and social skills of children. Another result of this study was that girls had higher scores for the skills of listening compared to boys. Furthermore, this study has determined that the children of primary school and university graduate mothers had higher total scores regarding skills of self-control, skills of goal setting and social skills, compared to the children of mothers with other educational levels.

Keywords: Socia Lskill, Mother, Father, Child, Preschool Period

Doi: 10.17359/ACED.201449032

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE EBEVEYN-ÇOCUK SOSYAL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ : DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ
 
Bu araştırmada, ebeveyn-çocuk sosyal becerilerinin incelenmesi ve ebeveyn-çocuk sosyal becerilerinin çocuğun cinsiyeti, ebeveynlerin eğitim düzeyine göre farklılığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Denizli il merkezinde yaşayan, okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş grubundan 130 çocuk, 130 anne ve 130 baba oluşturmaktadır. Bu araştırmada ebeveynlerin sosyal becerilerini ölçmek için Riggio (1986) tarafından geliştirilen, 1989 yılında revise edilen, Yüksel (1998) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Sosyal Beceri Envanteri (SBE) ve çocuğun sosyal becerisini ölçmek için Avcıoğlu (2007) tarafından geliştirilen Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (SBDÖ) kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, anne ve babanın sosyal becerileri arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki ortaya çıkarken, annenin sosyal becerileri ile çocuğun sosyal becerileri ve babanın sosyal becerileri ile çocuğun sosyal becerileri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bir diğer sonuç, kız çocukların erkek çocuklara göre dinleme becerileri puanlarının daha yüksek olduğudur. Ayrıca ilkokul ve üniversite mezunu annelerin çocuklarının diğer eğitim düzeyindeki annelerin çocuklarına göre kendini kontrol etme becerileri, amaç oluşturma becerileri ve sosyal beceri toplam puanlarının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Beceri, Anne, Baba, Çocuk, Okul Öncesi Dönem

Doi: 10.17359/ACED.201449032

Tam Metin