Year:2018   Issue: 14   Area: Family and Child  

Nurbanu PARPUCU, Berrin AKMAN
FAMILY INVOLVEMENT ACTIVITIES OF PRESCHOOL TEACHERS
 
Aim: The aim of the study is to define family involvement activities of preschool teachers in terms of taking course related to early intervention programs at the level of bachelor. Method: In this study, qualitative research method was used in order to examine teachers' opinions about the subject in depth. In the data collection process, semi-structured interview technique was used and the study group involved eight preschool teachers who took a course related to early intervention programs and eight preschool teachers who did not take this class. Criterion sampling was used to assign teachers who were interviewed. Semi-structured questions formed by the researchers were asked to the teachers and the data obtained were analyzed using descriptive analysis methods. Findings: Based on the analysis of the obtained data, three themes were defined. These were communication with families, family involvement activities, family needs and family education. The findings were directly supported by quotations with the themes to ensure the reliability of the study. Results: The findings of the study showed that teachers who took a course related to early intervention program used different family communication ways and methods, gave more detailed information to families about planning, practicing and assessment process of family involvement activities than the teachers who did not take a course. It was also seen that preschool teachers who took early intervention course had more family education activities than those who did not, and they paid more attention to the planning, implementation and evaluation processes of it.

Keywords: Early Intervention, Family Involvement, Family Education, Family Communication, Preschool Teachers

Doi: 10.17359/ACED.2018.1.1

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE ÇALIŞMALARI
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı lisans öğrenimi süresince erken müdahale programları ile ilgili ders alan ve almayan okul öncesi öğretmenlerinin ailelerle yaptıkları çalışmaları betimlemektir. Yöntem: Bu araştırmada öğretmenlerin konu ile ilgili görüşlerini derinlemesine incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılan araştırmanın çalışma grubunu erken müdahale programları ile ilgili ders alan 8 okul öncesi öğretmeni ile bu dersi almayan 8 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Görüşme yapılan öğretmenlerin belirlenmesinde ölçüt örneklemeden yararlanılmıştır. Görüşme soruları öğretmenlere sorulduktan sonra elde edilen veriler betimsel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Elde edilen verilerin analizi sonucunda üç tema oluşturulmuştur. Bunlar aile iletişimi, aile katılım çalışmaları, ailelerin ihtiyaçları ve aile eğitimidir. Çalışmanın güvenirliğini sağlamak için bulgular, temalarla birlikte doğrudan alıntılar ile desteklenmiştir. Sonuç: Erken müdahale dersi alan okul öncesi öğretmenlerinin almayan öğretmenlere göre ailelerle iletişim yollarını çeşitlendirebildiği, farklı yöntemler izleyebildikleri, aile katılımı çalışmalarında planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini ailelere daha detaylı anlatabildikleri görülmüştür. Ayrıca erken müdahale dersi alan okul öncesi öğretmenlerinin almayan öğretmenlere göre daha fazla aile eğitim çalışmalarına yer verdikleri ve planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine dikkat ettikleri ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Erken Müdahale, Aile Katılımı, Aile Eğitimi, Ailelerle İlişkiler, Okul Öncesi Öğretmenleri

Doi: 10.17359/ACED.2018.1.1

Tam Metin