Yıl:2015   Sayı: 6   Alan: Aile ve Çocuk  

Durmuş Ali ARSLAN, Gülten ARSLAN, Aysun ÖZER, Sadettin BAŞTÜRK
TÜRK TOPLUMUNDA AİLE KURUMUNUN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
 
Yapısal işlevselci perspektiften incelendiğinde aile kurumu, toplumun varlığının devamı ve sağlıklı işleyişinin sürekliliği bakımından hayati işlevler yerine getirir. Yapısalcı açıdan ise aile kurumu, bireyler arası karşılıklı etkileşimden doğan ve birbirlerinin varlık sebebi olan, belli bir işleve yönelik, birbirleriyle ilişkili davranış örüntülerinden oluşan rollerin meydana getirdiği, düzenli ve sistematik bir yapıdır. Toplumun tampon kurumu olarak da kabul edilen olan aile kurumu, hemen her toplumda ve her zaman diliminde önemli işlevler üstlenmiştir. Kendi toplumsal tarihimiz açısından ele alındığında da aile kurumu benzer değerlendirme kolaylıkla yapılabilir. Milli tarihimizin hemen her döneminde, toplumumuzun dominant kurumlarından biri olarak, milletimizin toplumsal, kültürel ve demografik varlığını sürdürebilmesinde çok büyük ve önemli roller ve işlevler üstlenmiştir. Üstlendiği bu sorumlulukları ve görevleri de, büyük ölçüde başarı ile yerine getirebilmiştir. Üçüncü bin yılın başlarında bilgi, kültür ve teknoloji bakımından zirveye ulaşmış günümüz toplumlarında bile, aile kurumunun önem ve işlevleri azalmak şöyle dursun, bilakis daha da artmıştır. Bu kurumun üstlendiği toplumsal, kültürel ve sosyal-psikolojik fonksiyonların, insanlık tarihinin değişim süreci içinde, hiç bir kurum tarafından ikame edilemeyeceği gerçeği, olanca çıplaklığı ile gözler önüne serilmiştir. Günümüzde aile kurumu, bazı işlevlerini diğer kurumlarla paylaşır hale gelmiş olsa da, yerine getirdiği en temel görevlerden olan toplumsal ve sosyal-psikolojik, hatta demografik işlevleri çok daha belirgin ve önemli hale gelmiştir. Milletlerin, toplumların, kültürlerin ve devletlerin varlığının devamına yönelik olarak ailenin yerine getirdiği görevlerin önemine dair bu değerlendirmeler, yakın tarihimiz ve günümüz Türk toplumu açısından da geçerlidir. Bu çalışmada, aile ve evlilik olguları öncelikle yapısal işlevselci bir bakış açısı ile ele alındı. Müteakiben, Türk toplumunun en temel yapı taşlarından biri olan aile kurumunun, geçmişten geleceğe yaşamakta olduğu değişim incelendi.

Anahtar Kelimeler: Aile, Aile Kurumu, Türk Ailesi, Kurum, Toplumsal Yapı, Evlilik, Türkiye’de Ailenin Sorunları

Doi: 10.17359/ACED.2015611168

FAMILY IN TURKISH SOCIETY: YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW
 
The family, as a social institution has a crucial importance in contemporary societies. It was aimed to analyse the structure, formation and functioning of the family in Turkish societyin this study. Structural functionalist approach was used to realise the aim. The subject was examined by using a historical perspective. According to the findings, Turkish culture ascribes a high value to marriage and the family. The family as a social institution has important functions in Turkish society. Most of Turkish people have very strong family ties. Solidarity and co-operation has been one of the major components of Turkish society. The family instituion plays a great role for this sense The small (nuclear) family is the most popular family type in urbanised parts of contemporary Turkish society. Both the parents and unmarried children live in the same house. Nevertheless, it is possible to still observe traditional medium size or large family structures in the rural areas. However, this family structure has been changing as a result of rapid urbanisation and industrialisation.

Keywords: Family, Institution of Family, Turkish Family, Institution, Social Structure, Marriage, Major Problems of Turkish Family

Doi: 10.17359/ACED.2015611168

Tam Metin